РФ маданият калалар санында

Шарады уйгынлавшылардынъ белгилеви мен калада социаллык, ямагат эм экономикалык яшавдынъ белсенлиги эсапка алынган. Дипломантлардынъ сырасында Сырт-Кавказдынъ уьш калалары: Кизляр, Ставрополь крайынынъ Буденновск эм Георгиевск калалары.

Ямагат орталыгы болган саялы Кизляр каласы йыл сайын саният, балалар яратувшылыгы бойынша регионаллык фестивальлерине конакларды йыйнайды. Маьнели илми аьрекетин П.Багратион атындагы уьлке танув музейи де озгарады. Ол Дагестан Республикасынынъ сырт регионлар халкларынынъ тарихин эм аьдетин саклайды эм таралтады. Буьгуьнлерде Кизляр каласы, алыс йылларындагындай болып, баска калалар ман, регионлар ман байланысын оьрлендирип, Россия Федерациясынынъ тарихли калаларынынъ сулыбын алып келеди.