Ана тилин саклав — ортак борыш

Шарады информация-методикалык орталыгынынъ методисти Раиса Бораганова уйгынлады. Онда 14 школадан окувшылар ортакшылык эттилер. Баьри школалардынъ да балалар коллективлери фестивальге ийги аьзирлик коьргенлер: аьрисининъ коьрсеткен сценкалары кызыклы иштеликли эм пайдалы эди, балалар оьнерлерине сукланмай  болмайсынъ. Фестиваль катнасувшылары уьш дагестан тиллерин кулландылар: кумык, даргин эм авар. «Буьгуьнде ана тили коьбисинше арт ийтелип, алды сырага оны ман бирге яде сонъ уьйренилген тил шыгады, миллет тиллердинъ «авырувлары» акында да соьйлемеге туьседи. Тил маданияты акында, тилди саклав акында каьрлев – ортакхалклык ис. Эм буьгуьнги, коьп аьдемлер катысып, озгарылган ана тил фестивали соны аянлайды», – деп белгиледи Р.Бораганова.

«Савлай дуныяда 21-нши февралинде Ана тил куьни белгиленеди. Онынъ ярдамы ман аьдемлер ярасык эм яркын аьлде оьз ойларын, оьз сезимлерин коьрсетедилер, оларды йырлар, ятлавлар яде проза сыдыраларга айландырып. Ол миллеттинъ маданият калымжасынынъ негизи болады, эм оны баска халклар да билмеге суьедилер», – деди ол.