Токтас кабыл этилинген

Сол токтаска коьре «Ногайский район» МО администрациясында уйгынлав-штат туьрленислери мен байланыста «Ногайский район» МО администрациясынынъ 2017-нши йылдынъ 18-нши сентябриндеги 172-нши номерли токтасынынъ 1-нши приложениесине тоьмендеги туьрленислер киргистилген:

1.1 8-нши пункт булай редакциясында язылады: «Ногайский район» МО антитеррорист комиссиясынынъ аьрекетин канагатлав эм юридический соравлар бойынша администрация боьлигининъ начальниги»;

1.2 10-ншы пункт булай редакциясында язылады: «Ногайский район» МО антитеррорист комиссиясынынъ аьрекетин канагатлав эм юридический соравлар бойынша администрация боьлигининъ ведущий специалисти». 

Йогарыда белгиленген токтас «Ногайский район» МО администрациясынынъ официаллык сайтында баспаланган.