• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Дерислерди кызыклы озгарайык

admin
Февраль07/ 2018

Калаларга кеткен, бир нешевлердинъ соьзлерине коьре, уьйкен мегаполислерге барганларга – ногай тилин билмеге керек тувыл, олар орыслар араларында тилди билмесе, эрши болып коьринедилер, айлак «отсталый» боладылар… А меним ойыма коьре, ана тилин ушкары билген аьдем баьриннен де кем болады. Ол оьз тилин билмесе, маданиятын коьрмесе, баскады кайтип уьйренеди экен? Уллы Паустовский айтканлай, оьзининъ ана тилин билмеген аьдемнинъ келеектегиси де, озганы да, аьлигиси де йок, ол – кийик. 

Бу йогарыдагы соьзди коьтеруьвим керек болмаган болса да ярайды, тек тилимиз, элимиз уьшин, сонынъ келеектегиси уьшин ян авырувым, меннен куьшли болып кетеди. Тек бу бир-эки авыз соьз бен соьйленетаган зат та тувыл, аьли де сол темага кайтармыз…

Буьгуьнги соьзим ногай тил китаплерининъ уьндириги, тагы бир, окытувшыларга бек пайдалы, китап пен (методикалык пособие) байыганы акында. Бу аьлемет, иштелиги кызыклы китапти ногай тил сабагынынъ окытувшылары Салимет Майлыбаева ман Сания Кошанова аьзирлегенлер. Китапке шаир Салимет Майлыбаевадынъ яратувшылык оьнери мен Сания Кошановадынъ окытувшылык аьрекети бойынша йыйнаган сулыбы косылып язылган аьлемет ногай тили бойынша методикалык кулланмалар киргенлер. Китаптинъ иштелиги бек бай, мунда ногай шаирлердинъ асарларыннан мысаллар, шешекейлердинъ атлары, юмаклар, такпаклар, туьрли ойынлар эм сондай баска кызыклы затлар киргенлер. Балаларга туьрли темалар бойынша тестлер, изложениелер мен сочинениелер де бу китапте бар. 

Кыскаша айтканда, китап окытувшыларга бек пайдалы. Сол китап аркалы, сога таянып, ногай тил дерислерин бек кызыклы эм балаларга да тилдинъ ярасыклыгын коьрсетпеге, ана тилимизге суьйимди кондырмага болады.

Куьннен-куьнге шоьлимизден ногайларымыз кетип, оьз тувган ерлеримизден иеликтен айырылатаган болсак, тилимизди сама сакламага шалысайык. 

«Ногай тили бизге керек тувыл», – дегенлер эслерин йыйнап, балаларына тилге суьйимди, патриотизм сезимлерин тербияламага  куьш салсынлар, аьвелгиден келген эртегилеримизди, халк авызлама яратувшылыгын бир неше кере кайтаралап окысынлар. Соларда бизим тербиямыз, келеектеги тынышлы яшавдынъ негизи.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: янъы баспаланган китап.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group