• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Мектеб капысы бизге дайым ашык

admin
Февраль06/ 2018

Биз мектебти 1968-нши йылда окып кутарганмыз. Ол йылларда Ногай районнынъ бир неше авылларыннан коьп балалар А.Джанибеков атындагы мектебке келип окыйтаган эдилер. А.Джанибеков атындагы мектеб ол заман аьлиги Кадрия атындагы мектебтинъ меканында орынласкан эди. Балалар Терекли-Мектебке баска авыллардан келип, мундагы интернатта турып окыдылар. Сол мутылгысыз йылларда интернатта тербиялав исин эм баска аьжетлерин толтырган заведующийлери – Хатул Лазаревичти, Науруз Букеновичти, Баталбек Абубекеровичти, баска маьлимлеримизди, азык-туьлик пен канагатлавшы Акав Баетовты, кешки куьзетши Тамара-абайды, казаншы Вера-абайды уьйкен муьсиревлигимиз бен эскеремиз. 

Биз мектебти 10-ншы «а» эм 10-ншы «б» класслар болып кутардык. Биз оьзимиз 10-ншы «а» класста эдик. Сол заман мектебти Калсын Абусаидович Инигов етекшилеген. Окытувшы Хайрудин Аджидаирович Лукманов бизге бир йорыктан тарих эм ямагат туьзилиси акында дерислер берген. Класс етекшимиз Зинаида Васильевна Дженгазиева эди. Ол бизди 5-нши класстан 10-ншыга дейим немец тилине уьйретти. Соьйтип мектеб йылларында бизге коьп окытувшылардынъ ак кыйынлары тийдилер. Олар – Валентина Владимировна, Константин Моисеевич, Сталинат Казмуханбетовна, Борис Аркадьевич, Каирбек Зулькапиевич, Надежда Романовна, Оьлмес Кусеповна, Балбек Аджибайрамович, Динислам Юсупович, Жорж Юсупович, Бектемир Мурзаевич, Махмуд Абдулсатырович, Василий Михайлович эм баска аявлы насихатшыларымыз. 

Кытай халкынынъ мунавдай айтувы бар: «Эгер аьдемге бир балык берсенъ, ол оны еп тайдырар. Эгер оны балык ысламага уьйретсенъ, ол оьзин оьмири бойынша тамакландырар». Окытувшыларымыздынъ берген билимлери, тербиясы бизге сонъында абытымызды адаспай алмага берк басамак болды. 

Элимиздинъ ерлери шет-кырыйсыз. Мектебти бирге окып кутарган бирер тенълеримиз наьсипли бактыларын алыс якларда таптылар. Хыйлымыз «Тувган ердинъ куьни де аьруьв, туьни де аьруьв» дегенге усап, окув-билим алып, суьйикли кеспилерин байырлаган сонъ, шоьрегин тувган шоьлинде казандылар. Олар – Света Гапарова, Саниет Аджиева 40 йыллардан артык заман эмлевши ис борышларын белсенли толтырып келедилер. Солтанбек Джумаев, Янтемир Нургишиев айтувлы бизнесменлер болдылар, олар районнынъ ямагат яшавында да катнасадылар эм керек заманда байыр карыжлары ман ярдамласадылар. Алтынбийке Джумагишиева, Марипат Межитова эм баска бирге окыган йолдасларымыз узак йыллар окытувшы исин уьстинликли юритип келдилер, бай ис сулыпларын яс окытувшыларга асабалыкка калдырдылар. Рашид Отарбаев, Амирхан Аджиманбетов, Ильяс Кулунчаков район хозяйстволарында механик, инженер, етекши куллыкларын етимисли юриткенлер. Курасхан Баубекова районнынъ савда тармагынынъ сыйлы куллыкшыларынынъ бириси эди. Рафик Такташев районнынъ финанс боьлигинде, Амирхан Акманбетов юрист болып ислеп, эл арасында сый-оьрмет казанган аьдемлер. Коьплеген баска тенълеримиз де районымыздынъ экономика, билимлендируьв, маданият тармакларында коьп йыллар яваплы куллык этуьвлери мен белгили. 

Тенълеримиз байыр аьел яшавларын курып, оьз аьвлетлерин тийисли кепте оьстирдилер, уныкларын коьтерип алып, коьп суьйип тербиялаганлар, соларга бас-коьз болып та келедилер. Сондай бактымыздынъ, наьсибимиздинъ негизи – ол бизим суьйикли окытувшыларымыз, бизим мектебимиз. Олар ман кезекли йолыгысымызга юрек телезип алгасаймыз.

Алибек Капланов, Рафик Такташев, Солтанбек Джумаев.

 

Окытувшы

Дайым сизге разылыгымыз,

Алтын аьриптен ак атынъыз!

Иемиз энъкейип басымыз,

Куьнлеринъиз болсын ызасыз,

Оьмиринъиз аксын сыркавсыз.

Сиз эккен байтерек – ол яслар,

Эл эрлери болды ша олар.

Окытувшым! Аявлым, аьзизим!

Янга якын ашык сыпатынъ.

Куванышлы яйып кушагын,

Алгасайды сизге окувшыларынъ.

Мине ше суьлдери мектебтинъ!..

Бесиги ол баьри оьспирдинъ.

Сизи мен наьсипли бу мекан,

Кенънен-кенъ яхшылык йораган.

А. Капланов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group