• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Коьп маьнели шаралар белгиленген

admin
Февраль06/ 2018

Соьйтип февраль айында комиссия аьрекетининъ хайырын арттырув ниет пен комиссия председателининъ контакт билдируьвлери, солай ок комиссияга тилек этуьв бойынша аьризе беруьв эм комиссияга аьризе бергенде уголовлык дембиди юмсайтувга себебин этпеге болатаган шартлар акында информацияды актуальли этуьв куллыгы комиссия секретари А.Аметовага тапшырылган. Сондай информацияды «Ногайский район» МО администрациясынынъ официаллы Интернет-бетлеринде, коьлем информация амалларында, Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ стендлеринде ерлестируьв, солай ок участковыйларга пайлап беруьв ислери уьшин антитеррорист комиссиясынынъ аьрекетин канагатлав эм юридический соравлар бойынша боьликтинъ ведущий специалисти Р.Балкаев яваплы деп беркитилген. Комиссиядынъ «Ногайский район» МО антитеррорист комиссиясынынъ аьрекетин канагатлав эм юридический соравлар бойынша боьлиги эм ямагат организациялары ман биргелес кенъесуьвлерин оьткеруьв эм соларда комиссиядынъ аьрекетининъ хайырын арттырув бойынша шаралар аьзирлев куллыгы уьшин комиссия председателининъ орынбасары Б.Ярлыкапов, МО ямагат палатасынынъ председатели Э.Саитов, «Ногайский район» МО аькимбасындагы ясуьйкенлер советининъ председатели Р.Мурзагишиев, район ветеранлар советининъ председатели А.Сангишиев, район хатын-кызлар советининъ председатели С.Абубекерова, «Ногайский район» МО АТК аьрекетин канагатлав эм юридический соравлар бойынша боьлигининъ ведущий специалисти З.Уразаева яваплы боладылар. 

Ис планында быйыл февральде террорист эм экстремист йолында эткен кыянатлыклары уьшин тийисли дембисин кутарган гражданларды социаллык яктан акка кайтарув бойынша шараларды яшавга шыгарувга каратылган шараларды аьзирлев ниет пен «Ногайский район» МО «Центр занятости» ГКУ, Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ, бу яктан кызыксынувы бар болган баска службалар эм организациялар ваькиллерининъ катнасувы ман комиссиядынъ йыйынын оьткеруьв кереги белгиленген. Бу шарады аьзирлеп оьткеруьв уьшин яваплы – комиссия председателининъ орынбасары Б.Ярлыкапов.

Соны ман бирге февраль, июль, декабрь айларында террорист эм экстремист аьрекетин коймага суьйгенлердинъ тынышлы яшавга кайтувына эм уьйренуьвине коьмек этуьв бойынша комиссиядынъ 2018-нши йылга борышлары акында йыйынларын уйгынлап озгарув Ис планына киргистилген. Сол ок февраль айында «Ногайский район» муниципаллык образованиесиндеги 2017-нши йылда террорист эм экстремист кыянатлыклары уьшин тийисли дембисин кутарган гражданлардынъ социаллык яктан акка кайтувынынъ сырагылары акында йыйын оьткерилмеге каралады. Комиссиядынъ Ис планында тагы да 2018-нши йылда террорист эм экстремист аьрекетин коймага суьйгенлердинъ тынышлы яшавга кайтувына эм уьйренуьвине коьмек этуьв бойынша коьрилетаган шаралар эм бу куллыкты ийгилендируьв акында кезекли йыйын быйылдынъ июль айында оьткерилмеге каралады. Сол ок июль айында йогарыда белгиленген Комиссияга туьскен тилеклердинъ дурыс кебинде шешилгени эм солар ман байланыслы алынган карарлар акында информационлык билдируьвлерди аьзирлев эм коьлем информация амалларында аьр дайым да ерлестируьвдинъ аьллери акында йыйын болып озаяк. Бу йыйынларды аьзирлев эм оьткеруьв уьшин Комиссия председателининъ орынбасары Б.Ярлыкапов яваплы. Декабрь айында болса Ис планына коьре йогарыда белгиленген Комиссиядынъ аьрекетининъ тамамлары, 2019-ншы йылга борышлары эм 2019-ншы йылда террорист эм экстремист аьрекетин коймага суьйгенлерди тынышлы яшавга кайтувына эм уьйренуьвине коьмек этуьв бойынша комиссиядынъ Ис планын беркитуьв акында йыйынды Комиссия председатели М.Аджеков оьзи юритеек. 

Комиссиядынъ быйылгы Ис планында тагы да коьп баска яваплы эм маьнели шаралар эм куллыклар белгиленген.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group