• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Сав дуныяды оьзине караткан енъуьвимиз

admin
Февраль06/ 2018

Москва туьбиндеги немец-фашист аьскерлерининъ колы сындырылса, Сталинград туьбинде олардынъ арка суьеги уватылган. Бу согыс тек Уллы Аталык кавгасын тувыл, а савлайы Экинши дуныя кавгасын тамырыннан туьрленткен. Совет аьскерлерининъ енъуьви савлайы фронт бойынша Ленинградтан алып Кавказга дейим уьйкен коьтерилиске айланды. Бизим аьскершилер немецлерди Эдилден эм Кавказдан 600-700 шакырымларга булгап таслап, Краснодарды, Воронежди, Курскты, Белгородты, Харьковты явдан босатканлар, Ленинград каладынъ курсавын йырганлар. 

Сталинград туьбиндеги совет аьскерлерининъ енъуьви 1943-нши йыл язда Курск согысынынъ сырагысында беркитилген эм соннан алып совет-герман фронтында Кызыл Армия тек алдыга барып турган.Эдил йылгасы бойында юритилген дуныя коьрмеген каты канлы урыслардынъ тамамында Германиядынъ эм онынъ союзниклерининъ 32 дивизиясы бузгышланган. Душпан аьскери 800 мынъга дейим аьдемлерин, 2 мынъ танкларын, 10 мынънан артык топларын эм минометларын, 3 мынъ самолетларын йойган. Явдынъ 24 генералы эм фельдмаршалы Фридрих Паулюс, 2500 офицерлери эм 100 мынъга ювык аьскершилери есирге алынган. Соннан бир неше йыл оьтип, гитлерши генерал фон Вестфаль булай деп язган: «Сталинград туьбиндеги енъилуьвимиз савлайы немец халкына, онынъ армиясына уьйкен коркыныш салды. Германиядынъ сав тарихи бойынша сондай санлы аьскерлер йойымы бир де йиберилмеген». Сталинград туьбиндеги енъилуьвден сонъ Гитлер уьш куьн узагына сав Германия бойынша кайгырув куьнлерин билдирген. 

Сталинград согысындагы совет халкынынъ енъуьви сав дуныяга Кызыл Аьскердинъ куьшин, онынъ аьскер етекшилерининъ согыс усталыгын, фронтты керек шаклы согыс савыты, дав техникасы ман канагатлап болган тылдынъ берклигин коьрсетти. Халклар ара Совет Союзынынъ сый-абырайы мукаят та оьскен, соны ман бирге гитлерши Германиядынъ сыйы тоьмен туьскен. Фашистлер бийлеген эллерде оларга карсы савытлы куьрес куьшленген. 

Сталинград согысы немец-фашист баскыншылары уьстиндеги сонъгы баьри енъуьвлеримиздинъ де негизи болып саналады. 

Суьвретте: Волгоград. Мамай тоьбесинде. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group