Ак ниетли аьрекет

Проект етекшиси, «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ орынбасары Амирхан Межитовтынъ айтувы ман, савлай район бойынша яслар эм окувшылар ман 2016-ншы йылдынъ басыннан алып 3 мынънан артык тереклер шашылган. Козгалыстынъ волонтерлары аьр поселение ерде яшавшылар каралдыларында не шаклы емис тереклер шашылганын да санаганлар.

– Белгили болганлай, емис тереклер 6645 аьдемлердинъ бавларында бар. Уьйкен класслар окувшыларынынъ эсабы ман Ногай район яшавшыларынынъ бавларында 40 мынънан артык емис тереклер оьстириледи. Бу айдан алып бу тереклер санына йыл сайын эс каратылаяк, районда коьлемлик аьлде бавшылыкты оьрлендируьв эм Ногай шоьл ерин ясылландырув мырадта. Проекттинъ бас борышларынынъ бириси – бизим ата-бабаларымыздан келеектеги несиллер уьшин калган байлыкты арттырув. Ама бу борышты топырактынъ заяланувы эм шоьлдинъ айырым ерлери такырга айланувы аьллеринде толтырувдынъ маьнели маьнеси бар. Соны ман байланыста проект иштелигине кайбир туьрленислер киритпеге кереклиги тувады, ол уйгынлав-ярыкландырув кепте ашык болганы керек, – деп белгиледи А.Межитов. Шарада ортакшылык эткен район активининъ ваькиллерине А.Межитов яваплы аьдемлерден исши туьрким кеплемеге тилек салды. Ол аьр авыл администрацияда шоьлди ясылландырув проект идеологиясын тешкерип карав бойынша борышларды белгилемеге болады. «Бу туьрким авылдынъ микрорайонлары бойынша, солай ок фермерлик точкаларда, проектти яшавга шыгарувга киритуьв уьшин схемалар туьзбеге керек. Билим учреждениелерге де ата-аналарды бу ак ниетли иске киритуьв уьшин шаралар планын аьзирлемеге керек, солай ок авыл яшавшыларын экологиялык яктан тербиялав бойынша шаралар коьрилмеге тийисли», – деди А.Межитов.

А.Бальгишиев, «Ногайский район» МО администрациясынынъ информационлык технологиялар бойынша ведущий специалисти.