Бакты

Бактыга байланган 
                           йолларым,
Алыска оьмирге аькетер.
Бактыга байланган ойларым,
Туьнлерде сыдыра туьздирер.

Бактыга байланган 
                               куьнлерим,
Гуьл болып аьр дайым 
                               яркырар.
Бактыга байланган 
                              туьнлерим,
Бирерде ойлардан йылатар.

Бактыма берилген бу йыллар,
Коьз ашып, коьнъилди 
                                коьтерер.
Бактымнынъ байлыгы – 
                                балалар,

Оьмирге анасын суьйинтер.
Бактыма коьнген яшавым,
Йылытар, бирерде 
                            куьйдирер…
Яшавда шеккен азабым,
Сынавды шыдап уьйретер.
С.Койлакаева,
        Терекли-Мектеб авылы.