• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Бакты

admin
Октябрь29/ 2018

Бактыга байланган 
                           йолларым,
Алыска оьмирге аькетер.
Бактыга байланган ойларым,
Туьнлерде сыдыра туьздирер.

Бактыга байланган 
                               куьнлерим,
Гуьл болып аьр дайым 
                               яркырар.
Бактыга байланган 
                              туьнлерим,
Бирерде ойлардан йылатар.

Бактыма берилген бу йыллар,
Коьз ашып, коьнъилди 
                                коьтерер.
Бактымнынъ байлыгы – 
                                балалар,

Оьмирге анасын суьйинтер.
Бактыма коьнген яшавым,
Йылытар, бирерде 
                            куьйдирер…
Яшавда шеккен азабым,
Сынавды шыдап уьйретер.
С.Койлакаева,
        Терекли-Мектеб авылы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group