• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

ОНЪАЙЛЫ БОЛАЯК

admin
Октябрь29/ 2018

Турмыс-коммуналлык хозяйство, балалар бавы, налоглар, байланыс уьшин эм баска  тоьлевлерди банк карта ман озгарган онъайлы. Сондай онъайлыклар бир неше.
Бириншилей, банк картасы ман тоьлесенъиз,  сиз акшанъызды аз шыгарасыз.
Экиншилей, квитанцияларды банк картасы ман  тоьлесенъиз, сизинъ заманынъыз да аз кетеди. Мысалы, Сбербанк Онлайн интернет-банкын куллансанъыз, аьр дайым реквизитлерди язып олтырмайсыз, аьр бир тоьлевдинъ астына оьзинъиздинъ шаблонынъызды саласыз.
Уьшиншилей, солай онъайлы. Сиз тоьлевди акша ман озгараяк болсанъыз, сизге , мысалы, алатка  2138 маьнет эм 87 каьпик салмага кыйын. Банк картасы ман  тоьлегенде керек кадер акша каьпикке дейим туьз алынады.
Доьртиншилей, квитанцияларды банк картасы ман тоьлегенде, эсап коьреек  заманды сиз оьзинъиз сайлайсыз.
Оннан баска болып, банк картасынынъ онъайлыклары тагы да коьп. Айтпага, бонус программалар, баасын туьсируьвлер эм сондай баскалар. Бу затлар баьриси де банк карталарды эсап коьруьвге бек онъайлы этедилер. 
Банк карталары – ол акша толы калталарды алып юргеннен юз кере онъайлы. Банк картасы ман тоьлегенде, сизге калтанъыздан акшады санап олтырув керекпейди.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group