• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Оьз бактысынынъ иеси

admin
Декабрь14/ 2018

      Янъыларда А-Х.Джанибеков атындагы мектебинде ногай тил эм адабиаттан окытувшы Куьмисхан Сулейман кызы Камалова Кадрияга багысланган ашык дерисин берди. Деристинъ барысында 10-ншы класс окувшылары окув басланганнан алып, Кадрия Темирбулатовадынъ мерекесине рас барып, этилген куллыклары ман таныстырдылар.
      Куьмисхан Сулейман кызы Камалова Кадрия Темирбулатовадынъ яратувшылыгына багысланган дерисин «Оьз бактысынынъ иеси» деген тема бойынша 10-ншы класс окувшысы Камилла Курганова ман аьзирлеген тергев исиннен баслады. 
      «Оьз бактысынынъ иеси» деген ис бек терен язылган эди. Сол куллыкты ашыклай келип, Камилла оьзининъ класс йолдасларына эм келген конакларга оьнерли язувшы кызымыздынъ савлай яшав йолын кесеклеп эм кезеклеп сайгаластырып, хабарлады. Онынъ аьр бир хабарына, компьютерлик негизинде аьзирлеген, Кадриядынъ суьвретлери де коьрсетилип турды. Камилладынъ хабары бек кызыклы эди. Ол Кадриядынъ бала шагы, мектеб, оннан сонъгы йыллары, яслыгы, Махачкалада, Москвада окыган йыллары, онынъ суьйими акында да бизге эситтирди. Ясыртын зат йок эди. Яшаган аьдем оьзине тийисли яшав йолын оьтеди. 
Синълиси София Язлыбаевадынъ хабарлавына коьре, Кадрия сондай да языкшыл аьдем болган, ол аьр керексинген аьдемге оьзининъ колыннан келген ярдамын этпеге шалысатаган эди. 
       Кадриядынъ куьшли язылган асарларынынъ бириси – «Анадынъ оьлуьви», сол ятлавды эситкен уллы язувшылардынъ бириси: «Бу балладады атасы да, анасы да йок, етим аьдем язган болса ярайды», – деп сорайды экен, а Кадрияды таныганлар: «Йок, онынъ атасы да, анасы да бар» деген явапты эситкенде, сейири калган дейдилер. Кайтип, оьз юреги мен сезбеген, басыннан оьткермеген, кыйынлык акында сондай терен сезимлер мен язбага болады экен. А бизим Кадриядынъ сондай оьнери бар эди. 
      Деристинъ барысында мектеб кезегинде оьткерилген сочинениелер шарасынынъ енъуьвшиси Айнара Динисламова Кадрия акында сочинениесин окып эситтирди. Окувшылар С.Юнусова, А.Джумаева, С.Аккишиева, К.Саитова, Д.Эрембетова, А.Динисламова шаирдинъ ятлавларын терен сезимлер мен окыдылар. 
      Кадрия Темирбулатовадынъ яратувшылыгына багысланган дерис-кешлик кызыклы оьтти. Деристе белсен  катнаскан окувшылар К.Курганова, А.Динисламова, С.Аккишиева, мерекешидинъ тувган куьнине рас келип аьзирленген медальлер мен эм Сый грамоталар ман оьз окытувшыларыннан савгаландылар.

Г.Сагиндикова.
Суьвретлерде: дерис оьткен шагында.  

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group