Йылтырады Шолпан юлдыз аспанда

Таьтли-Булак авыл орта мектебинде Кадрия Темирбулатовадынъ 70 йыллык мерекесине багысланган шара юлдызлай яркырап, куьн саьвлелей йылтырап оьтти.

Кешлик мектеб хорынынъ Кадриядынъ соьзлерине, Умар Ваисовтынъ анъына язылган «Ох, ногайым» деген йырды занъыратувы ман басланды. Авыл ясуьйкени, китапхана куллыкшысы Авасхан Алимгазы кызы Кульниязова ман ногай тил окытувшысы Рамзия Ахмат кызы Акбердиева шебер тиллери мен шаирдинъ яшавы эм яратувшылык йолы акында айттылар. Шоьл кызынынъ оьнерин, аьдемшилигин, юмарт кылыгын, тапкырлыгын, зейинлигин йыйылган конаклар коьз алдына аькелдилер. Оны ман бирге бала шагына туьсип, орамда ювыргандай болдылар, яслык вакытларынынъ сыдыраларын тынълап, курткашаштынъ ети туьрли туьсине коьмилдилер, ата юрты ман оьктемсип язган ятлавларын тынълап, юреклери оьстилер. А кайтип соьйленисли окыдылар Кадриядынъ ятлавларын окувшылар!  «Эске алсам» – Дженнет Абдулсаметова, «Берекет», – Рузанна Бальгишиева,  «Ер юзинде бир муьйисте шоьллик бар» – Исмаил  Исмаилов, «Ата юртым» – Залина Туркменбаева,  «Анам Наьсиплиге» – Азиза Кельдасова, «Айтшы, анам» – Хадижа   Кельдасова эм Рузанна Бальгишиева, «Кайтар мени» – Айгуль Куруптурсунова, «Верни меня» – Керим Искаков,  «Недир яшав» – Эсмира Янмурзаева, «Ахматтынъ шипийлери» – Рабия Манкаева,  «Соьзлерим» – Медина Сулейманова, «Эй, яс койшы» – «Даьвренуьв» драматический кружоктынъ катнасувшылары усташа окыдылар. Китапхана окувшысы Айгуль Казгереева Кадрияга багыслаган оьз ятлавын окып эситтирди.

Йолыгысты оьзлерининъ эскеруьвлери мен толы маьнели эттилер Кадриядынъ синълиси София Оразбай кызы, кыймасы Мархаба Муса кызы Эсиргепова, китапхана куллыкшысы Сапихан Зартув кызы Курпаева, маданият куллыкшысы Нина Темирбек кызы Халилова, авыл ясуьйкенлери Салимет Бает кызы, Марувхан Казув кызы, район Билимлендируьв боьлигининъ етекшисининъ орынбасары Медина Рашид кызы Гапарова. 

Таьтли-Булак авылы бек наьсипли деп ойлайман, неге десе онда халкымыздынъ суьйикли йырлавшысы, кеше-куьндиз кобызыннан айырылмай, йырлары ман аьр аьдемнинъ коьнъилине етип билген эр йигити Бегали Куруптурсунов бар. Кадриядынъ эстеликли кешлигин онынъ эм окувшыларынынъ йырлавында занъыраган йырлары кайтип бир толкынлы эттилер. «Кайда, кайда кетесиз сиз куьрсинип», «Суьемен», «Аьзиз анам», «Келсене», «Кете болсанъ, кет артынъа карамай», «Кадрияга» деген йырлары юреклерге синъдилер, коьнъилди бийикликке коьтердилер.

Кенъ данъылдай йырларынъды

                                        кеземен,

Сен – ногайдынъ Ян-Бийкеши

                                 буьгуьнги.

Соьнмес сенинъ соьзлеринъди

                                    сеземен,

Алыстагы юлдызларда тап

                                  туьнги…

– деп язган шаиримиз М-А.Ханов, халкына Кадриядынъ яслай кетуьви битпес яра салганына кайгырып.

Оьмир бойын маданият тармагына, халкына багыслаган бийкемиз Нарбике Арслан кызы Муталлаповадынъ юрек сызлавы онынъ сыдыраларында эситилдилер:

 Коьп тиллерде, эллерде

Айтылган сенинъ атынъ.

Айга ымтылган аьруьв кыз,

Неге сынды-ав, канатынъ?

Ногай шоьлдинъ бил-били,

Неге йырынъ уьзилди?

Занъыраган шокырак,

Неге сазынъ бузылды?..

«Тав данъылдан басланады» – деп, Кадриямыз шоьлимиздинъ атын, данъкын, сыйын, абырайын коьтерип юрди. Коьп зат язаяк эди, алдыда мырадлары айлак коьп эди. Ол яслай кетуьви бизим баьримизге де битпес яра салып кетти. Тек бир кере мен коьрдим оны яшавымда, эм сол йолыгыс оьмирге эсимде калды. «Горянка» атлы интернатта Махачкалада окыйтаган эдим. Сонда бир адабиат кешликке Расул Гамзатов эм баска Дагестан шаирлери мен Кадрия Темирбулатова да келди. Онынъ кайтип олтырганы, тиклеп мага караганы, мен де ога карап турганым, сав яшавыма суьврет кимик калаяктай болганым эсиме туьсип турады. Сол алыс 1978-нши йыл эди… Эскермеге бек авыр… Юрегимнен шыккан соьзлеримди Кадрияга язбай болмадым. Ога «Сен бизи мен, Кадрия» деген ятлавымды багыслаганман. Соны кешликте окымага амалсыз болдым. 

Да, бизи мен шоьл кызы – ак ниети мен, таза юреги мен, ялыннан сакланган ятлавлары ман. Ол арамызда болган болса, оны шешекейлер байламлары ман курсап алар эдик, янъы ятлавларын тынълар эдик. Ама Кудай язган язув алдында куьшсиз биз. Таьтли-Булак авыл орта мектебининъ кызлары, шешекейлердей болып бийип, кешликти тамамладылар. Мектеб директоры Эльмира Айнадин кызы Аджекова  йолыгысты уйгынлавшыларга эм келген конакларга уьйкен разылыгын билдирди.

С.Майлыбаева.