Запись

Балалы уьй базар ма?

21-нши оьмир – информация-технологиялар оьмири. Бизим оьмир алдынгылардан куьшли туьрленеди. Туьрли социальный байланыслар аркалы дуныядынъ аьр бир муьйисиндеги аьдемлер бир-бири мен байланыс тутадылар, фотосуьвретлерин йибередилер, ойлары ман боьлиседилер.

Запись

Шынты сезим йолыктырды

Бир йыл артта бизим элимиздинъ бас каласы Москвада туьрли тармакларда куллык этетаган, йогары окув ошакларда окыйтаган студентлеримиз биргелесип, Ногай Яслар Союзын туьзгенлер. Ол элимизге шынты суьйим эм патриотлык сезимлер негизинде уйгынланган.

Сол Союзга кирген баьри яслардынъ да ой-ниетлери – талаплы ясларды коьтергишлев, эл ишинде ногай халкынынъ туткан орынын коьрсетуьв, яслар араларында маданият-эдап баалыкларын таралтув. 

Запись

Соьз куьши эм ян куьши тенъ ме?

Буьгуьнги яс аьдем, сен кимсинъ? Сага карап, элдинъ келеектегисин коьрмеге болады. Сонынъ кайдай болаягы сенинъ колынъда. Баьри сеним сага. Аьши буьгуьнги яслардынъ тербиясын, нызамын коьргенде, ойланаман. Кайдай келеектеги куьтеди бизди алдыда? Бек навасызландырады яслардынъ тили. (Онсыз да оьз маьселелери мен ана тилимиз йок болаятырган тиллер санына киреди).

Запись

Истинъ пайдасы — онынъ сырагысыннан

Аьли эки йылдан артык заман Дагестанда республикады оьрлендируьв приоритетли проектлерин яшавга шыгарув аьрекети юритилип турады. Сонынъ ишинде "Хайырлы агропромышленность комплекси" деп аталган проект орта орынды алады, неге десе авыл хозяйство Дагестан экономикасынынъ аьдетли тармагы болады. Соьйтип Ногай районында да авыл хозяйство дайым да онынъ экономикасынынъ бас негизли тармагы болып саналады. Район еринде "Хайырлы АПК" приоритетли проекти яшавга шыгарылувынынъ оьткен 9 айы бойынша ис сырагылары акында сорав янъыларда болып озган "Ногайский район" МО Депутатлар йыйынынынъ сессиясында ойласылган. Бу сорав бойынша шыгып соьйлеген район авыл хозяйство управлениесининъ начальнигининъ орынбасары Али Баймурзаевтинъ соьзин кыскартып беремиз.