Новость на родном

Бирликте – куьшимиз

2005-нши йылдынъ шилле айынынъ 21-нши куьнинде кабыл этилинип алынган «Аьскерлик данъкынынъ куьнлери» деген федераллык законга коьре, аьр йыл сайын (17 йылдан бери) кырк кийик айынынъ 3-нши куьнинде Россия Федерациясында терроризм мен куьресуьвде макулласув куьни белгиленеди.

Новость на родном

Алданув шашыраганнан сонъ

Аьр бир аьдемге тынышлы, таза ава астында яшав, оьз ювыклары акында ойлав –анъламлы эм баалы. Ама аьлиги заманларда коьп затларды, сол санда нызамды йоямыз. Коьплеген аьдемлер социаллык яде дин эм йогары идеялар ман буьркенип, ясларды тувра йолдан састырадылар. Олар дин йорыкларын кир ниет пен кулланмага шалысадылар.

Новость на родном

Яслар арасында кенъ яйылган баьлелердинъ бириси

Аьлиги заманларда яслар арасында экстремизм эм терроризм акында коьп эситемиз. Сол баьле аьр биримиздинъ басымызга да келмеге болады. Боьтен де яс аьдемлер сол казага йолыкпага амырак та боладылар. Йорыкларга коьре, экстремизм терроризмди болдырувда энъ де сонъгы абыт болады. Экстремизм – аьр кайсы ямагаттынъ да кавыфлы амалламасы болады. Ол Конституциялык эм аьдем ыхтыярларына да кавыфлы болады,...

Новость на родном

Аьрекетти осалландырмага ярамайды

XX оьмирдинъ ызы, XXI оьмирдинъ басы бусырман эллеринде ямагат оьрленуьвдинъ йорыгынынъ энъ маьнелиси – дин. Аьлиги заманларда аьдеттеги диннен де бек куьшли радикаллы суьннет идеологиясы куьшли оьрленип барады. Сонынъ тек бусырман эллеринде тувыл, баска коьбиси ислам динин тутпайтаган эллеринде де политикалык себеплигин этеди. Оьткен эм уьстимиздеги оьмирлердинъ баьлеси – терроризм эм экстремизм куьннен-куьнге кенъ яйылып...

Новость на родном

Себепсиз бир аьдемнинъ оьмирин уьзуьв савлай аьдемликти оьлтируьвге тенълес

Буьгуьнлерде терроризм, экстремизм соравлары баьри ерлерде де оьткир турады. Солардынъ алдын шалув ниет пен туьрли органлар ис аьрекетин бардырадылар. Мектеблерде оьсип келетаган арка ман заьлимдей куллыклар этедилер, билимли аьдемлеримиз оьз дерислерин берип, хабарласувлар озгарадылар.

Новость на родном

Терроризмге карсы район комиссиясынынъ аьрекети акында эсабы

Ногай муниципаллык район Дагестаннынъ сырт зонасы сырасына киреди эм республикадынъ 18 процентке ювык ерин бийлейди. Социаллык эм ямагат-политикалык аьл район еринде ийги, террористлик кыянатлыклар болганы регистрацияланмаган. Бас орынды сонда ыхтыяр саклав структуралары ман ямагат йорыкты саклавга эм кавыфсызлыкты, «Ногайский район» МР-да терроризмге карсы аьрекет этетаган комиссиядынъ, онынъ аппаратынынъ, терроризмге карсы аьрекет этетаган субъектлерининъ эм дайым...

Новость на родном

Кавыфлыкка карсылык – асыл борышымыз

Саьли куьн, 17-нши кырк кийик айында, «Ногайский район» МР администрациясында сонынъ Антитеррорист комиссиясынынъ кезекли йыйыны болып оьткен.

Новость на родном

КАДАР ЗОНАСЫ. АВЫЛЛАР БОСАТЫЛДЫ

ЭЛЬМИРА КОЖАЕВА Верхний Дженгутай авылына мен 31-нши сары тамбыз айында 15.00 саьатте еттим. Дженгутайшылар оьзлери бир якка да кетпегенлер, тек балаларын, «кара кыямат соны» дегенлей, кардашларына йибергенлер. Ерли яшавшылардынъ соьзлерине коьре, топлардынъ атувлары мунда кешеси-куьни мен эситиледи.

Новость на родном

Баьримиз бирге болганмыз

3-нши сентябрь – терроризм мен куьресуьвде макулласув куьни _____________ Аьр йыл сайын бизим Россия элимиз кырк кийик айынынъ уьшинши куьнинде терроризм мен куьресуьвде макулласув куьнин белгилейди. Бу куьнди кырк кийик айдынъ баслапкы куьнлеринде белгилев де босына тувыл. Баьримиздинъ эсимизде Беслан каласында янъы окув йылдынъ басланувы ман 2004-нши йылда болган оьзгерис. 300-ден артык балалардынъ эм окытувшылардынъ,...

Новость на родном

ШАПКЫНЛЫК

ЭЛЬМИРА КОЖАЕВА Новолакшылар йигитликлери Кырк кийик айынынъ басында мен Новолак районынынъ Тухчар эм Чапаево авылларында болдым. Шешен мен Дагестан япсарларында Тухчарский блокпостында аьскерши-кеделерди коьрдим.