Новость на родном

Балаларда спортка суьйим тербиялайды

Янъыларда Терекли-Мектеб авылында биринши номерли Яслар спорт мектебининъ тренери Алавдин Башантавовтынъ (суьвретте) 60 йыллык мерекесине багысланып, футбол турнири кызыклы оьтти. Ойынларды сыйлы тренердинъ увылы Салавдин Башантавов, онынъ агали-инилери, дослары уйгынладылар. Турнирде Алавдин Башантавовтынъ ис йолдаслары, кардаш-тувганлары, дослары, окувшылары, Ногай район яшавшылары, конаклар, баьриси 300-ге ювык аьдем ортакшылык этти. Футбол турниринде базласып, оьз куьшлерин баьриси 16...

Новость на родном

Альберт Батыргазиевтен тагы да енъуьвди куьтемиз

Быйыл 28-нши июльде Ханты-Мансийск калада (ХМАО – Югра) професссионаллык бокс бойынша турнир оьткериледи. Сол турнирде Токиодагы Олимпиада чемпионы, халклар ара классынынъ спорт устасы Альберт Батыргазиев (61 кг) Доминикан Республикасынынъ боксеры Франсис Фромета мен (61 кг) рингте йолыгысаяк. Альберт Батыргазиев – енъил эм ярым енъил шекки категориясында куьресетаган россия боксеры. Ол аьли 25 ясында. Оьзи сайлаган...

Новость на родном

Азиз Муждаков – Россиядынъ киши-футбол бойынша йыйылыс командасында

«Тюмень» деп аталган киши-футбол клубынынъ яс ойнавшысы, Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында тувган Азиз Муждаковтынъ аты элимиздинъ спорт суьювшилери арасында бара-бара сый эм абырай ман аталады. Соны ман бирге янъыларда оны Россиядынъ киши-футбол бойынша йыйылыс командасынынъ санына киргисткенлер.

Новость на родном

Рашид Янгазиев йогары уьстинликке етискен

Оьткен айдынъ ызында Хабаровск калада бокс бойынша Олимпиада чемпионы Константин Коротковтынъ эстелигине багысланган Халклар ара турнир болып озган. Сол турнирде бизим ердесимиз Рашид Янгазиев Россиядынъ сыйын яклаган, эм сонынъ сырагысында 1-нши орынды алып, енъуьвши болган. Ога дейим Рашид Янгазиев Россиядынъ сыйын Белорусь элинде яклаган эди. Соны ман яс спорт- сменимиз халклар ара классынынъ спорт устасынынъ...

Новость на родном

Енъуьвшилер белгиленди

Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында навруз айынынъ басында регионлар ара эркин куьрес бойынша Уллы Аталык согысынынъ ветераны Оразмамбет Койлакаевтинъ эстелигине багысланган турнир оьтти. Ярысларда ДР Ногай, Тарумов, Кизляр, Бабаюрт, Хасавюрт районларыннан, Ставрополь крайыннан, Карашай-Шеркеш эм Кабарты-Балкар республикаларыннан 2005-нши йыл эм сонъ тувган спортсменлер катнастылар. Бизим районнан 10 спортсменлер алтын медальлерининъ эм чемпион белбавларынынъ иелери...

Новость на родном

Спорттынъ миллет кеплери бойынша

4-нши март куьнинде Ногай район еринде «Авдастырув» деп аталатаган спорттынъ миллет кеби бойынша ярыслар озгарылды. Бу спорт шарасын яслар уьшин «Марвари» деген атлар клубы уйгынлап озгарды. Бу шара бурынгы ногай этно-спорттынъ сыйын коьтермеге эм атлар асырап оьстируьв тармагын оьрлендируьвге багысланган. Ярыстынъ йорыклары бойынша ат уьстиндеги аьдем, кол уьстинде куьрестинъ айырым кеплерин кулланып, оьз куьндесин ат...

Новость на родном

Турнир волейбол бойынша

Янъыларда Ногай районынынъ Нариман авылынынъ спорт залында аьскерши-интернационалистлерди эскеруьв куьнине багысланып «Кубок Афганцев» деген волейбол бойынша йылсайынлык турнири уйгынланып оьтти. Аьскерши-интернационалистлерининъ эстелигининъ куьни – оьз Элининъ межесининъ тысында интернационаллык борышын толтырган аьскерши-интернационалистлерин эске алувга каратылган Россия Федерациясында официаллы эскеруьв куьни деп белгили.

Новость на родном

Ногай халкынынъ оьктемлиги

Ногай район аькимбасы Д.Эсиргепов та боксер Альберт Батыргазиевти рингта етискен енъуьви мен ак юректен кутлады. – Альберт Батыргазиев кеспили рингте сенимли аьлде тагы да бир енъуьвге етисти! Оьз енъуьвлери эм титуллары ман ол алдында мырады барын эм кыйын салув ман кайдай мыратка да етиспеге болаягын шайытлады. Сол ойы онынъ Токиода енъуьвге етискен сонъ айтканында да...

Новость на родном

Альберт Батыргазиев тагы да енъди

Кеше, 4-нши февральде, Москвада уьшинши савлайроссиялык боксерлар форумы ишинде Токио-2020 Олимпия чемпионы, кеспили рингте бир де енъилмеген боксер Альберт Батыргазиев Панама элининъ ваькили, WBA экс-чемпионы Хесреэл Корралес пен йолыгысты. Кеспили спортсменлердинъ бокс бойынша куьресуьв 10 раунд эсабында оьтпеге керек эди, ама ол заманыннан алдын тамамланды. Боксерлар рингте сав дуныялык аты болган Альберт Батыргазиевти кезекли енъуьвге...

Новость на родном

Уьстинлиги янъы енъуьвлерге канатландырады

Аьвелги заманларда ногай халкымызда куьш-куватлы йигитлер коьп болган. Аьли де бизим яслар ата-бабаларындай болып, оьзлерининъ куьшин туьрли ерлерде коьрсетедилер. Олай дегенимиз, ясларымыз спорт бойынша туьрли чемпионатларда катнасып, уьстинликлерге етиседилер эм бизди суьйиндиредилер.