Запись

Эл мен бирге 85 йыл

Календаримизде 13-нши январь – Россия баспа куьни. Биз оны йылда да янъыйыллык байрам коьнъилимиз бен йолыкканмыз, неге десе 13-нши январь ол эски эсап пан да Янъы йыл байрамы, а биз уьшин – кеспи куьнимиз.

Запись

Эльдар Карагишиев — район аькимбасы

Оьткен йылдынъ ызгы куьнлеринде Эльдар Карагишиев муниципалитеттинъ Депутатлар Йыйынынынъ кенъесинде Бабаюрт районынынъ аькимбасы этилинип сайланды. Шарада Район Йыйынынынъ 34 депутатлары, авыл поселениелер аькимбаслары эм район администрациясынынъ боьликлер етекшилери катнастылар.

Запись

Казалы куьнлерден 20 йыл оьтти

1996-ншы йылдынъ 9-ншы январи бизим республикада бек авыр, кан тоьгисли болды. Салман Радуевтинъ етекшилеви мен караклар Кизляр каласындагы район больницасынынъ меканын алдылар. Олардынъ колларына 3000 ювык аьдемлер амалсыздан аманат этилинип алынып, есирге  туьстилер.

Запись

Шаир — тилдинъ оьр етимиси

Ногай район маданият уьйинде белгили ногай шаири, язувшы, ДР ат казанган маданият куллыкшысы, РФ Журналистлер эм Язувшылар Союзларынынъ агзасы Анварбек Утеевич Култаевтинъ 75 йыллыгына багысланган адабиат шарасы оьтти.