Запись

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ (ИЮЛЬ)

 
ИЮЛЬ
 

Памятная дата военной истории Отечества
В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» наши танки, развивая наступление, ворвались в Минск. Столица Советской Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. В эту дату празднуется День Независимости Республики Беларусь.

Запись

Ногай шоьлинде партизанлар козгалысы

29-ншы июнь – Уллы Аталык согысы йылларында фашистлер мен согыскан партизанларды эм подпольщиклерди эскеруьв куьни

Авыр 1941-1945-нши согыс йылларында Совет Союзынынъ коьп миллетли халкы ман бирге Ногай шоьлимиздинъ яшавшылары да явга карсы куьрескенлер. Согыстынъ биринши куьнлериннен алып коьплеген ногай йигитлеримиз немец явды элимизден кувув ниет пен Совет Армиясы сырасына туьскенлер.

Запись

Окувшыга ийги янъылык

Дагестан Республикасында бу йылдынъ июнь айынынъ басында газета-журналлар тармагын оьрлендируьв бойынша Бабаюрт авылында «Дагпечать» пресса киоскы ашылды. Бабаюрт яшавшыларынынъ саны 15000  артык болады. Эм оларга эндиги дайым «Дагпечать» киоскында янъы шыккан номерли прессады, дагестан баспасынынъ китаплерин, патшалык лотерейлердинъ билетлерин алмага амал болаяк.

Запись

Балаларымызды саклайык

Районымызда бу куьнлерде вируслы инфекция бойынша авыр аьллер туьзилген. Инфекциялы маразлар оьшигип, район орталык больницасына туьскен  балалардынъ саны коьбейди. Ата-аналардынъ аьр бириси оьз балаларын кавыфлы мараздан саклавдан тура тынышсызланадылар, район орталык больницасындагы врачлар сав куьн эм кешеси мен ислеп авырыган балаларга оьз коьмегин этедилер. Бу авыр аьллер туьзилген себептен, «Ногайская ЦРБ» ГБУ бас врачы Зармухамед Балигишиев район администрациясында организациялар етекшилери алдына шыгып авырувдан тура райондагы аьллерди эм оннан сакланув амаллар акында айтты.

Запись

Юреги мен сайлаган исинде

19-ншы июнь - Медицина куллыкшысынынъ куьни

Врач - яваплы, сыйлы эм керекли кеспилердинъ бириси. Сосы кеспиди аьдем юреги мен сайламага тийисли. Сакинат Казуевна Шураева (суьвретте) оьз яшавынынъ 50 йылын медицина тармагына багыслаган.

Запись

«Бир терезеден» — тез эм керекли ярдам

Аьлиги заманларда аьр аьдем де паспорт алув, уьйин патшалык регистрация  («зеленка») этуьв, оьз алдына предпринимательлик исин ашув эм сондай баска буйымлары ман керекли кагытлар туьзетуьв уьшин баьленше организациялардынъ босагаларын тоздырмага керек болады. Ол зат аьдемнинъ баалы заманын да коьп аькетеди. Соны эске алып эм бу ягыннан коррупцияды кемитуьв ниет пен Дагестан Республикасынынъ етекшилери «бир терезеден» деген йосык бойынша халкка патшалык эм муниципаллык ярдамларын беруьвши МФЦ-ларды (коьп функционаллы орталык) уйгынлап баслаганлар.