Новость на родном

Тийисли йорык тутылсын уьшин

Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ етекшилиги астында регионда ДР-нынъ Кавыфсызлык советининъ эм правойорыкты канагатлав бойынша Координационлык кенъесининъ биргелес йыйыны озгарылды. Онда сол тематикасы ман байланыста куьн аьлинде туратаган бир неше соравлар ортага салынып ойласылды. Айтпага, йыйылганлар оькимет власть органларынынъ эм муниципалитетлердинъ законсыз курылыс ислер озгарувдынъ алдын шалув бойынша юритилетаган куллык, май айынынъ байрам куьнлеринде ямагат кавыфсызлыгын...

Новость на родном

Пленум болып оьтти

КПРФ Ногай район комитетинде янъыларда район коммунистлерининъ кезекли пленумы болып озды. Пленумды баслаяктан алдын КПРФ Ногай РК 1-нши секретари, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурзадин Авезов коьп йыллар узагында партия сырасында болганларга «Партия ветераны» деген эстеликли белгилер тапшырды. Муннан сонъ М.Авезов оьткен 2022-нши йыл узагында район комитетининъ эткен ис аьрекети акында эсап беруьв доклады ман шыгып...

Новость на родном

Проектлер яшавга шыгарылаяк

Дагестаннынъ экологиялык проектлери РФ-нынъ Табиат ресурслары эм экология министерствосында хош коьрилди эм колтыкланды. Сол соравды ДР-нынъ Аькимбасы Сергей Меликов тармак министри Александр Козлов пан оьткен ис йолыгысында ойласылды. Темалардынъ бириси – регионда каты коммуналлык калдыклар ман байланыста инфраструктурага ер участокларын белгилев эм туьзуьв. Соны ман, А.Козловтынъ соьзине коьре, республика еринде сондай туьзилеек доьрт объектлер федераллык...

Новость на родном

Рашид Шангереев – Ногай район аькимбасынынъ биринши орынбасары

Ногай район Депутатлар йыйынынынъ 58-нши сессиясы болып оьтти. Сессиядынъ куллыгында район Депутатлар йыйынынынъ председатели Рустам Байманбетов, сонынъ дайымлык негизинде депутаты Рашид Шангереев, 12 район депутатлары катнастылар.

Новость на родном

Айырым гражданларга – субсидия

ДР Правительствосынынъ 2023-нши йылдынъ 1-нши март куьнинде кабыл этилинип алынган 47-нши номерли Карары ман келисте Дагестан Республика еринде яшайтаган айырым гражданларга газ оборудованиесин сатып алув эм ер участокларында оларды ерлестируьв мен байланыста субсидиялар беруьв Йорыгы токтастырылган. Субсидия алувшылар: 1) Уллы Аталык согыс катнасувшылары, согыс аьрекетинде сакатлык алганлар, согыс аьрекетининъ ветеранлары, Уллы Аталык согысында ян берген...

Новость на родном

Дагестан Оькимети йыл сырагыларын келтирген

Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ кезекли 20-ншы сессиясында республика Оькиметининъ Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов эсап беруьв доклады ман шыгып соьйлевинде оьткен 2022-нши йыл элимиз эм республикамыз бойынша США эм Куьнбатар эллерининъ Россияга карсы салган экономикалык санкцияларыннан себеп авыр аьллерде озганын белгилеген. Соннан себеп ДР Министрлер кабинетининъ бас аьрекети экономикадынъ сенимли кепте оьрленуьвин эм социаллык онъайлыкты колтыклавга каратылды....

Новость на родном

Магомет-Али Ханов: «Республика етекшисиннен уьлгиди ерли басшылар да алмага борышлы»

– Янъыларда, 25-нши январьде, Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовка тувра эфир йорыгы бойынша коьп соравлар берилдилер. Ол зат эндигиси аьдемлер оьз республикасынынъ яшавын ийгилендируьв исине кирисип баслаганын шайытлайды. Сергей Меликовтынъ тувра линиясынынъ борышларынынъ бириси тап сол – яшавшылардынъ белсенлигин, маьселелер бизим баьримизге де ортак эм соларды бизден оьзге бирев де шешпеек деген анъламды коьтеруьв.

Новость на родном

Эли уьшин тувадыма эр киси?

Ногайымнынъ аьр бир соьзи акыйкат, боьтен де бурынгыдан калган соьзлерди окысанъ, ойлайсынъ, тек туьнегуьн язылгандай, сондай да келисли бизим яшавымызга. Эр кисилерге таянамыз, олар бизим коршалавшыларымыз деп оьктемсиймиз. Кашан да, кайтип оьктемсимейик, боьтен де аьлиги заманда оьз йигитлигин коьрсетип турган баьтирлеримиз – коьзимиздинъ алдында. Олар яшавларын курманлык этип, тас камырларга айланып, бизим эслеримизде дайымларга калганлар.

Новость на родном

РЕШЕНИЕ 55-ой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан 7-го созыва «19» декабря 2022 г. № 281 «Об утверждении бюджета муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан Собрание депутатов муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан РЕШАЕТ: 1. Принять бюджет муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Статья 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан (далее...