Новость на родном

Бирерде байыр заманын да иске багыслайды

Сулыплы, билимли куллыкшы –кайсы ерде де сыйлы эм пайдалы. Больницага керексинип келген аьдемнинъ алдында эки специалист: биревиси янъы йогары окув ошагын окып кутарган, экиншиси коьп йыллардан бери ис аьрекетти бардыратаган болса, коьбиси экиншиге бармага суьедилер. Онда тек билим тувыл, коьпйыллык сулып та бар, а сулыбы бар аьдем, коьп янъылыса коймас… А Ногай район орталык больницасынынъ...

Новость на родном

Сондай мектеб аьрекетин бардырады

Бу куьнлерде Россия элинде миллионлаган аьдемлер секерли диабет пен авырыйдылар. Йылдан-йылга сол авырув ман авырыйтаганлар саны да бир неше кере артып оьсип турады. Аьлиги заманларда медицина тармагында да бу авырувды эмлев кеплери оьрленип турады. «Кизлярская ЦГБ» ГБУ-да, уьйкенлер уьшин поликлиникада «Секерли диабет мектеби» аьрекет этип баслаган. Диабет мектеби бу куьн- лерде мараз бан куьресуьвде энъ...

Новость на родном

Бу куьнлерде аьллер енъил тувыл

Ызгы заманларда Россия Федерациясында туьрли авырувлардынъ болувына сейиринъ калмайды, йылдан-йылга янъы маразлар ман расамыз, ама аьвелгиде болганлары да туьп -тамыры ман йойылып калмайды. Болса да, аьр бириси мен медициналык амалламалардынъ куьши мен куьрес юритиледи эм етимислерге де етисиледи. Корь маразы XXI оьмирдинъ басланувы ман келген эм бу куьнлерде де сол авырув ман зарарланмага болады. Сол...

Новость на родном

Элге суьйимлик тилден басланады

Терекли-Мектеб авылдынъ Кадрия атындагы орта мектебинде Халклар ара тувган тилдинъ куьнин сав мектеб пен белгилев коьптен ийги аьдет болып токтаган. Мектеб етекшилери, окытувшылар, окувшылар баьриси де тувган тилдинъ окытув эм тербиялав маьнесине багысланган шараларды бир ниет пен коьнъилленип оьткередилер.

Новость на родном

Хатын-кызларга ярдам этуьв ниет пен

Махачкала каласында хатын-кызлар уьшин «Марьям» деп аталып, дин-ярыкландырувшы орталык ашылган. Марьям – пайхамбар Исадынъ анасынынъ аты, сол атты янъы орталык та юритеек. Мунда сулыплы психологлар, теологлар эм баска специалистлер кыйынлы аьлге туьскен хатын-кызларга ярдам этееклер. Орталыкта юридический ярдам, солай ок янъы кеспилер байырламага эм куллыкка туьспеге коьмек этилинеек. Хатын-кызлар мунда йыйылып, куьндегилик соравларды шешпеге, соьйлемеге...

Новость на родном

Тагы кайтып келди

Коронавируслы юкпалы маразы бизден тас болып кетти деп парахатланган эдик, ама парахатлыгымыз узагына болмапты экен.

Новость на родном

Тийисли тыншаювга шыктылар

Ногай район орталык больницасынынъ куллыкшылары тийисли тыншаювга шыгув шагына еткен ис йолдаслары – больницадынъ балалар тувув боьлигининъ акушеркасын эм санитаркасын йолга салдылар. Олар – Н.Эспергенова эм Р.Абдулкеримова.

Новость на родном

Ден савлыгымызды сенемиз

Медицина куллыкшысынынъ куьни элимизде йыл сайын июнь айынынъ 3-нши каты куьнинде байрамшыланады. Бу куьн энъ де сыйлы эм маьнели исин бардыратаган – медицина куллыкшыларынынъ ийги иси белгиленеди, оларга савгалар эм баргылар тапшырылады.

Новость на родном

Аьдемлердинъ наьсип негизи

Аьел – аьр бир аьдемнинъ яшавында энъ де бас эм баалы зат. Уьстимиздеги йылдынъ курал айынынъ 18-нши куьнинде Халклар ара аьел куьнине багысланган байрам шарасы уйгынланып оьтти. Ямагаттынъ аьел баалыкларын эм аьдетлерин саклав бойынша эсин каратув шарадынъ бас мыратларынынъ бириси эди.

Новость на родном

Сыйлы аьрекетти сый ман бардырады

«Коьз – аьдем янынынъ бияласы». Соьйтип айткан язувшы, адабиат классиги Лев Николаевич Толстой. Неге коьзлер? Неге десе аьдем оьзининъ ишки сезимлерин ысламага да, янына оьткен соьзлерди эситсе де, эситпегендей болып коймага да болар, ама онынъ коьзлеринде ишки дуныясынынъ коьнъили, хабарлап турган аьдем мен катнасы, соьйленетаган соьздинъ ога яраганы яде ярамаганы суьлдерленеди.