Запись

Токтастырувшы йыйын

Зикрула Ильясов "Россия халкларынынъ ассамблеясы" Ортакроссиялык ямагат организациясынынъ туьзилуьв тарихи акында билдируьв мен шыгып соьйледи. Ассамблея 1998-нши йыл 8-нши июльде РФ Президентининъ Указы ман (15.06.1996й.,№909) беркитилген, РФ Патшалык миллет политика концепциясы ман келисте туьзилген.