Месяц: Ноябрь 2017

Главная страница » Архивы для Ноябрь 2017
Запись

Ийги ислерди якламага керекпиз

Озган уллы юма куьн «Ногайский район» МО администрациясында район Ясуьйкенлер советининъ йыйыны болып оьтти.
Йыйында «Ногайский район» МО администрациясындагы Ясуьйкенлер советининъ председатели Рашидхан Мурзагишиев, район авылларындагы Ясуьйкенлер советлерининъ етекшилери эм агзалары, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, район Депутатлар Йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, район депутатлары, авыл муниципалитетлерининъ аькимбаслары, бир неше район организациялар эм учреждениелерининъ етекшилери катнастылар. 

Запись

Балык ыслав аьрекетин оьрлентуьв

Россия балык ыслав комитетининъ Куьнбатар-Каспий территориаллык управлениесинде управление етекшисининъ орынбасары Магомед Юсуповтынъ етекшилиги мен янъыларда кенъес оьткерилген. Кенъесте каспий килька балыгын ыслав аьрекетин оьрлентуьв бойынша шаралар планынынъ проекти ойласылган. 

Запись

Ойлап шыгарылмаган тарихлер. Тамга.

Экспедициямыздынъ мыратларынынъ бириси болып, мага аьлиги замандагы ногай маданиятында кайдай зат ногайларды баска халкларыннан баскаландыратаганы, ногайлардынъ аьвелгисинде тувыл, XXI оьмиринде де яшап келетаган не зат бар экен, деген соравына явап таппага керек эди. 

Запись

Ойлап шыгарылмаган тарихлер. Тамга.

Экспедициямыздынъ мыратларынынъ бириси болып, мага аьлиги замандагы ногай маданиятында кайдай зат ногайларды баска халкларыннан баскаландыратаганы, ногайлардынъ аьвелгисинде тувыл, XXI оьмиринде де яшап келетаган не зат бар экен, деген соравына явап таппага керек эди. 
Экспедицияга дейим мен ногайлардынъ доьнуьви эм ногай маданиятынынъ сакланув оьлшемлери акында билмейтаган эдим. Эгер официаллык байрамларда, йылда бир неше кайта йогары соьзлер мен айтылган маданияттынъ оьрленуьви акында халк йырлары эм ятлавлары болмаган болса, ногай дуныясы йок деп, айтпага да болаяк эди. 
Дагестан Республикасында орынласкан Терекли-Мектеб авылында ногайлар яшайтаган ерлерде йыйы конакта болатаган оьз миллет театры бар. Эгер Терекли-Мектеб авылында аьлиги заманнынъ театры, кинотеатры, спорт двореци болган болса, куьрес аьллеринде, миллет театрына бек авыр болаяк эди. Ол зат театр куллыкшыларынынъ осал куллык этуьвиннен тувыл, аьр бир несилге аьлиги, оьз заманындыкы керек болады. Миллет театры сол талапларга келиспегени де, яслар осал болганнан тувыл, яшав алдыга шалт адымлавы ман байланыслы. 

Запись

Ойлап шыгарылмаган тарихлер. Тамга.

Экспедициямыздынъ мыратларынынъ бириси болып, мага аьлиги замандагы ногай маданиятында кайдай зат ногайларды баска халкларыннан баскаландыратаганы, ногайлардынъ аьвелгисинде тувыл, XXI оьмиринде де яшап келетаган не зат бар экен, деген соравына явап таппага керек эди. 

Запись

Бирев де мутылмаган

Эстеликли куьн__________ 

Йыл сайын Россияда 3-нши декабрьде, элимизде эм онынъ кырында согысларда ян берген россия эм совет аьскершилеримизди эскерип, Белгисиз аьскерши куьни белгиленеди. 
1966-ншы йыл 3-нши декабрьде Москва каласынынъ туьбинде фашист аьскерлерди бузгыншылавынынъ 25 йыллыгын белгилеп, кардаш камырыннан белгисиз аьскершидинъ мейити шыгарылган эм шатлыклы аьлде Кремль туьбинде койылган. 
Белгисиз аьскершилер куьнине багысланып, туьрли эстеликли шаралар озгарылады. Кардаш камырларга гуьл байламлар салып, мектеблерде йигитлик дерислер озгарып, окытувшылар эм окувшылар бизге тынышлык аькелуьв уьшин ян берген баьтирлерге сый этедилер.

Запись

Халкымызга алал кыйынлары тийген

Алдышылыкты алып_______________________________ 

Озган юзйыллыктынъ эллинши йыллары – ногай тарихинде терен ызлар калдырган йыллар, неге десе ногай яслары, кызлары Терекли-Мектеб орта мектебин, Кизляр, Грозный калаларында педучилищеди окып тамамлаган йыллары эди.
1954-нши йыл май айдынъ ызы, июнь айдынъ басы, Терекли-Мектебте етинши классты биткен ногай кызлардынъ арасыннан бир неше кыймас-кызлар медучилищеде окымага, орта билимли медициналык куллыкшылары болмага ниетленедилер. Ногай яслардынъ, кызлардынъ арасында олар медучилищеде окымага талап эткен биринши ногай кызлары. 

Запись

Шебер, бай, ярасык

Бизим ногай тилимиз – туьрк тиллерининъ энъ бурынгы, шебер, бай, ярасык дегенлерининъ бириси. Аьр бир аьдем оьз юрты ман, тили мен оьктемсип яшамага керек деп ойлайман. Бу куьнлерде туьрк тиллерининъ бир нешевлери оьмирге йойытылып кеткен болса, бизим тилимиз аьли де туры, эм сол баалы тилимизди йойдырмаска шалыскан аьдемлер де, ярдамшылык та йок болса да, савлай неше мынълаган халкымыздан тек бир неше аьдем сол тилди саклав давын юритеди. 

Запись

Ногай тилим

ВЕНЕРА ЛУКМАНОВА

Ногай тилим, ярасыклы, cyьйген тилим! 
Эситкенмен сени солай бесиктен, 
Ногай тилим, бердинъ мага уьйкен билим! 
Шебер тилим, байсынъ сен тарихинъ мен. 

Тек неге ди, баска халклар соьзине 
Tyьйистирип, катыстырып коьрдилер? 
Hогай тилимди мyтaдылар оьзинде – 
Коьп ярасык соьзлеринъди коьмдилер. 

Кайда кетсем, сонда ногaй тилимди 
Caгынaмaн, pacпaга бeк заьр болып, 
Ногай тилимди эситсем ок синълимди 
Мен коьргендей, суьйинемен кенъ толып. 

Coьйле деп сен, тилим, мени сыйладынъ, 
Cол тилим мен бойды алдым, коьркимди. 
Ногай тилди берип мени сыйладынъ, 
Мен де сага тар байлайман коьнъилди. 

Ногай тилдe coьйлeмere суьемен! 
Шоьллигимнинъ ярасыгын коьрсеткен. 
Кoьгoьленнинъ басын сыйпап кеземен, 
Коьрнекленип ногайымда оьрленген.

Запись

Илгериликлер мен алдыга абытлармыз

Оьткен юма сонъгы куьн Россиядынъ бас каласы Москвада Журналистлер союзынынъ XII съезди болып озды. Съездте Россия Федерациясынынъ Журналистлер союзынынъ председатели болып Владимир Соловьев сайланды. Бу съездте Дагестан Республикасыннан да журналистлер делегациясы ортакшылык эткен, солардынъ ишинде бизим «Шоьл тавысы» газетамыздынъ да бас редакторы Эльмира Юнус кызы Кожаева бар эди.