Месяц: Январь 2018

Главная страница » Архивы для Январь 2018
Запись

Уьстинлиги суьйинтеди

Ийги яшав кебин бардырув пайдалы болмаса, зарарлы тувыл. Онынъ бир амалы – спорт пан каьр шегуьв. Спорт аьдемнинъ юрис-турысын, ден савлыгын беркитуьвде оьз себеплигин этеди, яшав оьмирин де созады.

Калинин авыл мектебининъ 9-ншы класс окувшысы Алимурат Алиев спорт пан аьвлигеди, онынъ етискен уьстинликлерин де белгилемеге болады.  Тренери Динислам Сабанали увылы Кельдасов, бизим йигитти билгенине уьйреткен. Алимурат спорттынъ тайский бокс кеби мен куьшли аьвликсе де, ога кикбоксинг те таныс болмай калмады. Янъыларда ол, Москва каласында базласларда ортакшылык этип, биринши орынга тийисли болды, кубок эм медаль мен савгаланды. Биз, окытувшылар, окувшымыз оьз оьнерин коьрсетип, элимиздинъ бас каласындагы базласларда 1-нши орынды бийлегенине суьйинемиз эм оьктемсиймиз. Ога коьп кыйын салган тренери Сабанали Кельдасов увылына коьп савбол айтамыз. Алимуратка болса алдыда ашык йоллар эм уьстинликлер йораймыз.

Г. Янгазиева, окытувшы.

Запись

Коьнъил мен де, дарман ман да

Бизге район эмленуьв уьйининъ терапия боьлигинде эмленмеге туьсти. Боьликтинъ заведующийи Динара Аккишиева бизди ашык коьнъили мен йолыгып, авырувымыздынъ себебин де тавып, тийисли дарманлар язды. Бу куллыклардынъ баьрисин де ол йогары  кеспи усталык дережесинде озгарды деп айтпага болады. Биз сав болганша да боьлик заведующийи Д.Аккишиева да, медсестралар да, баьриси де авырувлыларга коьнъиллерин берип карап, оларга ак юрегиннен коьмек этпеге шалысатаганлары аян коьринип турды. Боьликте болган  заман ишинде биз ийги соьз бен де, ийги карав ман да, тийисли дарманлар ман да эмленип, коьнъилимиз коьтерилип, юрегимиз разылыкка толып, исимизге шыкпага аьзирлендик. 

Боьликтинъ аьр бир куллыкшысы оьз еринде ийги ислейди, аьр кайсысы да куллыкларын биледи. Сол тувыл ма экен деп ойлаймыз аьдемнинъ эмленуьвининъ, сав болувынынъ негизи.

А. КАРАЕВ.

М. КОЖАЕВ.

Запись

Балалар уьшин завыклы

Янъыларда Савлайроссиялык турне бойынша Терекли-Мектеб авылындагы халк яратувшылыгынынъ эм маданият оьрленуьвининъ орталыгында Сочи каласыннан цирк артистлери  балаларга оьз оьнерлерин коьрсеттилер.

Запись

Уьндирикте – янъы китап

Белгили ногай язувшысы Иса Суюнович Капаевтинъ «Ян кылыш» «Меч судьбы» деген китаби дуныя ярыгын коьрди. Китап автор ман толтырылып, эм толы кепте исленип, эки тарих тергевлериннен туьзилген.

Запись

Тувган ери оьзине тартады

Оьз  кесписининъ  устасы__________

Буьгуьнлерде ногай ясларымыздынъ оьзлери сайлаган кеспилери бойынша элимиздинъ туьрли муьйислеринде аьрекет этип, сыйы-абырайы болувы кайсы ногайдынъ да юрегинде оьктемлик тувдырмай болмайды. Сол яслардынъ бириси болады ногай йигитимиз Аслан Казмуханбет увылы Эспергенов. Ол Казмуханбет эм Фаризат Эспергеновлардынъ татым аьелинде тувган. 

Запись

Ногай шоьлде оьзимди уьйимдедей сеземен

Хабарласув__________________

Янъыларда Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районынынъ аькимбасы Энвер Керейтов пан хабаршымыз Эмир Отевалиев коьрисип, тоьмендеги соравларга яваплар алды. Сол хабарласувды тоьменде беремиз. 

Запись

Билдируьв

ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИС РЫНОГЫНДА КУЛЛЫК ПАН КАНАГАТЛАВ ЯКТАН ЕТИСПЕВЛИКТИ АЗАЙТУВ БОЙЫНША КОСЫМША ШАРАЛАРДЫ ЯШАВГА ШЫГАРУВ АКЫНДА

Ис орынларды туьзуьв эм саклав мыратта, 2018-нши йылда Дагестан Республикасынынъ еринде курылыс тармагында курорт-туристлик комплексте ис пен канагатлавды ийгилендируьв уьшин «Дагестан Республикасында ис рынокты оьрлендируьвге эм кадрлар мырсатларын сайгаластырувга  каратылган косымша шараларды яшавга шыгарув» патшалык программасын яшавга шыгарув каралады (армаган – Программа).

Запись

Молодёжный актив Кизлярского района в преддверии Дня студента побывал в Чиндирчеро

В преддверии Дня Российского студенчества отделом по физической культуре, спорту, делам молодежи, культуре и туризму администрации МР «Кизлярский район» при поддержке руководства администрации МР «Кизлярский район» была организована туристско - досуговая поездка на горнолыжный курорт Чиндирчеро.

Запись

Эдилде тувган данъклы эрлигимиз

Сталинград согысынынъ 75 йыллыгына ______________________

Экинши дуныя кавгасынынъ тарихинде Сталинград каласы уьшин болып озган согыслар энъ де уьйкен эм кан тоьгисли болады. Ол 1942-нши йылдынъ 17-нши июлиннен 1943-нши йылдынъ 2-нши февралине дейим юритилген эм совет аьскерлерининъ данъклы енъуьви мен кутылган.

Запись

Артык билим буршав бермес

25-нши  январь  –  Россия  студент  куьни_________________

Аьр бир аьдем яшав бойында бир неше оьмир кезегин оьтеди. Сол кезекти кайтип оьтуьви ога бактысы ман буйырылады, сол бактыдынъ коьп ерлеринде ол оьзи кайтип оьтпеге керекти де белгилейди, кыскаша айтканда, аьр аьдем – оьз бактысынынъ иеси.