Новость на родном

Сапатлы билимлендируьв – танълагы онъайлык

Нурият Кожаева Дагестан Аькимбасы ДР Халк Йыйынына каратылган Язбасы ман шыгып соьйледи. Ол оьзининъ язбасында билимлендируьв тармагына уьйкен эс этти. Буьгуьн билимлендируьв республикамыздынъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ негизли майданы болады. Регионымызда билимлендируьв сапатлы болсын деген ниет пен, уьйкен куллык этилинген эм этилинеди. Дагестан салынаяткан янъы мектеблери эм балалар бавлары ман, солай ок капиталлык ярастырув этилинетаган мектеблер саны...

Новость на родном

 Дагестан Аькимбасыннынъ Язбасы- алдыга сенимли карав

Гульмира Нурдинова Уьстимиздеги йылдынъ курал айынынъ 29-ншы куьнинде Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов йылсайынлык Республикадынъ Халк Йыйынына каратылган Язбасы ман шыгып соьйледи. Ол оьз Язбасында билимлендируьв тармагына да айырым эсти каратты. Белгилеп оьтейик, республикамызда билимлендируьв объектлерининъ курылысы белсенли юреди.

Новость на родном

Дагестан Аькимбасынынъ Язбасы – республика яшавында айырым оьзгерис

Любовь Уразаева Курал айынынъ 29-да Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Алимович Меликов ДР Халк Йыйынына каратылган йылсайынлык Язбасы ман шыгып соьйлеек. Оьз соьзинде ол регион оьрленуьвининъ бас йолларын эм ювык ара болжалга приоритетли борышларды белгилеек.

Новость на родном

Дагестан поэзиясынынъ яркын юлдызы

Любовь Уразаева  Сулейман Стальскийдинъ тувганлы 155 йыллыгы республикамыздынъ эм шаирдинъ тувган еринде кенъ аьлинде белгиленеди. Сол сыйлы мереке мен байланыста ДР Аькимбасы Сергей Меликовтынъ баславы ман коьп шаралар озгарылады. Республика етекшиси оны дагестан поэзиясынынъ яркын юлдызы деп атаган. Йогары баа бергенлер Сулейман Стальскийдинъ яратувшылыгына Максим Горький, Борис Пастернак, Николай Тихонов эм коьплеген баскалар.

Новость на родном

Йолыгыс кызыклы эди

Мереке Галима Курганова  Янъыларда А-Х. Джанибеков атындагы мектебининъ актовый залында, ногай халкымыздынъ талаплы аьдемлерининъ бириси, Россиядынъ эм Дагестаннынъ ат казанган маданият куллыкшысы, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган артисти, РФ Язувшылар, Журналистлер, Композиторлар Союзларынынъ агзасы Яхья Таймасхан увылы Кудайбердиевтинъ мерекесине рас барып, яратувшылык кешлик озгарылды.

Новость на родном

Эрлер болса, эл коркпас

СВО катнасувшысы акында Гульмира Нурдинова Савлай Россия халкларынынъ увылларындай болып, бизим ногай ердеслеримиз де элимиздинъ бойсынмаслыгы эм ер юзиндеги тынышлык уьшин Украинада озгарылатаган согыс спецоперация юрген ерлерде алдына салынган борышын намыслы эм йигитлерше толтырып келедилер. Сондай йигитлердинъ бириси болады ердесимиз Ислам Агали увылы Садинов. Ислам 1990-ншы йылдынъ сары тамбыз айынынъ 21-нши куьнинде Нефтекум районынынъ Тукуй-Мектеб...

Новость на родном

Аьр бир шаир оьз тавысын наьсип уьшин береди

Яшавда ыз Галима Курганова Уьстимиздеги 2024-нши йыл мерекели оьзгерислерге бай: республикамыз Дагестаннынъ Язувшылар Союзынынъ 90 йыллыгын, республикамыздынъ лезгин шаири Сулейман Стальскийскийдинъ – 155 йыллыгын, лак шаири Эффенди Капиевтинъ – 115 йыллыгын, ногай шаири Гамзат Аджигельдиевтинъ 85 йыллыгын эм коьплеген баска аьрекетшилерининъ мерекелерин белгилейди.

Новость на родном

Оьлимсизликке абытлаган Сулейман

Гульфира Бекмуратова, Россия Язувшылар союзынынъ агзасы. «Тувган ярыкландырувдынъ янъы негизин салувшылардынъ бактысын куьнлеймен. Сонда баьри зат та — маданият: олардынъ аьр бир абыты, тынысы, эткен исининъ эм ойынынъ барысы, олардынъ кевдеси анъ байлыкка толы, баьриси де пайдалы. Онынъ шыгармаларыннан баскалай, халк акынынынъ яшавы — оьзи эстелик келеектеги несилге. Солай Сулейман Стальский мен де болаяк. Кайсы...

Новость на родном

Халк юрегиннен эм эсиннен таймайды

9-ншы Май – Енъуьв куьни Дуныя тарихинде энъ де кан тоьгисли деп саналатаган Уллы Аталык согысы токтаганлы быйыл 79 йыл толады. Эндиги бир йылдан халкымыз, конъысы кардаш эллери Уллы Енъуьвимиздинъ 80 йыллыгын белгилеек. 1941-1945-нши отлы йыллардынъ акында сол шаклы заманлардан бери нешаклы мемуарлар, китаплер язылса да, коьплеген фильмлер шыккан эм эндиги де шыгатаган болса да,...

Новость на родном

Тувган ерде иси мен пайдалы

Регионлар бети  Уьстимиздеги йылда Кизляр районынынынъ Огузер авылында 16 мынънан артык гектар авыл хозяйстволык ерлерине дуьги шашылаяк. Тувган Огузер авылынынъ шетинде фермер Абакар Эскендиров тасланган дуьги чеклерин карап баслады. Ерли фермер коькек айынынъ сонъында сол ерлерге эрте шыгатаган дуьгидинъ ийги деп белгили болган «Регул» сортын шашпага мыратланады. Сол себептен буьгуьнлерде сувгарув татавыллары тазаланып, авыл хозяйстволык...