Новость на родном

Дагестаннан Палестина яшавшыларына гуманитарлык коьмегининъ биринши партиясы кетти

Сол билдируьвди караша айынынъ 20-ншы куьнинде эртенъликте ТГ-каналында Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов билдирди. Буьгуьн, эртенъги 6 саьатте, Махачкала каласынынъ «Уйташ» халклар ара аэропортыннан Россия МЧС спецборты ушты, ол палестиншилерге биринши 30 тонна гуманитарлык югин аькетти.

Новость на родном

Дагестаннынъ юстиция министерствосы санкцияланмаган митинглерде катнасув уьшин яваплык акында хабарлады

Митинглер, демонстрациялар, пикетлер тек власть органларынынъ тийисли разылыгы негизинде озгарыладылар.   Аьрекетлейтаган законодательство ман аьдемлердинъ планланмаган коьлем болып йыйылувларына тыйдажылык салынган. Санкцияланмаган митингте ортакшылык этуьв уьшин административлик эм уголовлык яваплыгы каралады.

Новость на родном

Эльмурза Саитов: Олардынъ аьрекети законсыз деп санайман

Ногай районынынъ яшавшылары палестин халкынынъ оьз патшалыгын туьзбеге эм балаларынынъ эмишлигин канагатлавга куьресин толы кепте хош коьреди деп белгилеген Махачкала аэропортында болып оьткен оьзгерислер акында айткан соьзинде район администрациясынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов.

Новость на родном

 Джамалудин Эсиргепов: Ясларды тербиялавда биргелесейик

Янъыларда Дагестан Республикасынынъ бас каласында болып кеткен урыслардынъ бас себеби – тыстан йиберилген «ушкын» болады. Сол бизим тыпак еримизде «отты» да салмага карады. Социаллык тармаклардагы ялган билдируьвлерге болып, солай ок, украин спецслужбалардынъ колгабыс этуьви мен бир неше дагестанлы яслар тийисли законга карсы шыкпага карадылар, ясырмай айтатаган болсак, законларды да буздылар.

Новость на родном

Дагестан Муфтийи: Кавгаласувдынъ ушкыны бизим еримизге коьшпеге аз калганын, биз баьримиз де коьрдик

                      Аявлы кардашлар! Дагестан Муфтиятынынъ куллыкшылары эм оьз атымнан сизди маьнели патшалык байрамы — Халк бирлигининъ куьни мен кутлайман.    4-нши ноябрь Россия халкларынынъ биргелесуьвининъ белгиси болады. Бу куьн биз элимиздинъ мынъйыллык тарихин эсимизге аламыз. Онынъ еринде 200 халклар коьп оьмирлерден бери татымлыкта эм тыпаклыкта...

Новость на родном

 Шатемир Мунгишиев: Бир тилде, бир ниетте болайык

Дуныяда болып турган оьзгерислер баьримизди де тынышсызландырады. Савлай элимиз бен кайгырамыз, Палестина ериндеги согысувларды коьре турып. Кашан да, юрек авырмай болмайды. , — деп айтты «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ кореспондентине Ногай районнынъ Ясуьйкенлер Советининъ председатели Шатемир Мунгишиев.

Новость на родном

Дагестанлылар аьр заманда да акыйкатлык уьшин

Биз – дуныядынъ яшавшылары, бизде ясуьйкенлер, балалар, тувган-кардашлар эм кишкей Аталыгымыз – коьпмиллетли Дагестан бар. Коьплеген йыллар биз оьз республикамызда яшаймыз, мунда аспанда туьрли тиллерде йырлар занъырайдылар, ким кайдай миллетли деп сорамаймыз, неге десе билемиз, кыйынлыкта, суьйиниште биз бирге боламыз, эгер Дагестан тавларында коьмек керек деген шакырув болса, ол бизим шоьлге дейим етеди. Кашан да,...

Новость на родном

Бизим тувган яклар уьшин

Быйыл 9-ншы октябрьде совет аьскерлери бизим тувган ягымыз Кавказ уьшин юритилген согысты тамамлай келип, регионды немец-фашист баскыншыларыннан босатканлы 80 йыл толады. Сол куьн 1943-нши йылда яв аьскерлери Тамань ярты аралыннан кувылып, Кавказ толы кебинде гитлершилерден босатылган куьн деп тарихке кирген. Кавказ уьшин согыс 1942-нши йылдынъ 25-нши июлиннен басланып 1943-нши йылдынъ 9-ншы октябринде совет аьскерлерининъ толы...