Новость на родном

Халк юрегиннен эм эсиннен таймайды

9-ншы Май – Енъуьв куьни Дуныя тарихинде энъ де кан тоьгисли деп саналатаган Уллы Аталык согысы токтаганлы быйыл 79 йыл толады. Эндиги бир йылдан халкымыз, конъысы кардаш эллери Уллы Енъуьвимиздинъ 80 йыллыгын белгилеек. 1941-1945-нши отлы йыллардынъ акында сол шаклы заманлардан бери нешаклы мемуарлар, китаплер язылса да, коьплеген фильмлер шыккан эм эндиги де шыгатаган болса да,...

Новость на родном

Дагестаннынъ оьрленуьвине орыслардынъ косымы

Бизим ортак борыш – оларды аты-атлары ман эскеруьв Дагестан совет власти йылларында билимлиги осал яшавшылары ман баьри яктан да арт калган ерден оьрленген промышленность, авыл хозяйство тармаклы крайга, оьрленип келеяткан илми, маданият, билимлендируьв регионнан аьлимлер, язувшылар, суьвретшилер, халк колы ман болдырув ис усталары болган областьке айланган. Юз йыл ишинде Дагестан Россия Федерациясынынъ уьйкен, бай, экономика,...

Новость на родном

Вадим Трепавлов – ногаевед тергевлерин уйгынлавшы

Аьлим акында ойлар Бир йылдынъ аргы ягында Россия ногайларынынъ тарих эм маданият асабалыгын тергевши, халкымыздынъ тарихи акында бир неше салдарлы китаплердинъ авторы, коьримли россия аьлими, тюрколог, тарих илмилер дкоторы Вадим Трепавлов замансыз дуныядан тайганы савлай Россия илми тармагы уьшин уьйкен йойым болды. Вадим Винцерович 1980-нши йыллардынъ ызыннан алып Алтын Ордадынъ, сонъында Ногай Ордасынынъ тарихи мен...

Новость на родном

Дербент каласына- 5000 йыл

Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов Дербент каласынынъ тарихи бойынша соравларды ашыклав уьшин тергевшилердинъ ис куьбин туьзуьв мен байланыста тапшырма берген, – деп билдиреди республика етекшисининъ пресс-службасы. «Дербент – 5000 йыллык кала» деген статусты бу бурынгы каламыз официаллык аьлде алмага керек деген ниети акында Сергей Меликов актуальли соравлар бойынша озгарылган кенъесте билдирген. Ис куьби сырасына региональлик...

Новость на родном

Россия яс-явкасы украин терроризм аьрекетине кирерме экен?

Украин спецслужбалары оьзлерининъ диверсионлык аьрекетине россия яс-явкасын да киргистедилер деп билдирген быйылдынъ 14-нши апрель айында ФСБ директоры, Миллет антитеррорист комитетининъ (НАК) председатели Александр Бортников. Онынъ соьзлерине коьре, 2022-нши йылдынъ февраль айыннан алып спецслужба куьшлери террорист белгиси болган 118 кыянатлыклардынъ алдын шалганлар. Соларды оьспирлер мен яс аьдемлердинъ этпеге ниети болган. Дурысында да, сав элимиз бойынша россия...

Новость на родном

Дайымга халкынынъ юрегинде эм эсинде

Аталыктынъ баьтирлерининъ куьнинде Кадрия атындагы мектебинде «Баьтир партасы» Савлайроссиялык билимлендируьв проектин яшавга шыгарув ман байланыста шатлыклы линейка озды. Патриотлык шара бу мектебтинъ выпускниги, согыс спецоперациясында йигитлерше янын берген Кайтарбий Агалиевич Елманбетовтынъ эстелигине багысланган эди. Мунда «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, Тарумов эм Ногай районларынынъ военкоматынынъ етекшиси Александр Мельников, Согыс, ис эм ыхтыяр...

Новость на родном

Хаджи-Мурат тувган ерине кайтпага тийисли

Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов имам Шамильдинъ белгили наиби Хаджи-Мураттынъ эм баска дагестан аьскершилерининъ суьеклерин соларды тийисли йорыгы ман коьмуьв уьшин тувган ерине кайтарув акында соравды коьтерген.

Новость на родном

Оьз халкынынъ увылы

Яс несиллерге коьрим этпеге болган зейинли, айтылган, оьзиннен сонъ ыз калдырган ердеслеримиздинъ атларын эм эткен ислерин ясларга еткеруьв бек маьнели.

Новость на родном

Ийги аьдетлер калмага керек тувыл

Уьстимиздеги йылдынъ курал айынынъ 5-нши куьнинде, Ногай районында, Уллы Енъуьвдинъ 77-нши йылына багысланган эм «Енъуьв байрагы» акциясы ишинде автоювырув йол алды.