Новость на родном

Дербент каласына- 5000 йыл

Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов Дербент каласынынъ тарихи бойынша соравларды ашыклав уьшин тергевшилердинъ ис куьбин туьзуьв мен байланыста тапшырма берген, – деп билдиреди республика етекшисининъ пресс-службасы. «Дербент – 5000 йыллык кала» деген статусты бу бурынгы каламыз официаллык аьлде алмага керек деген ниети акында Сергей Меликов актуальли соравлар бойынша озгарылган кенъесте билдирген. Ис куьби сырасына региональлик...

Новость на родном

Россия яс-явкасы украин терроризм аьрекетине кирерме экен?

Украин спецслужбалары оьзлерининъ диверсионлык аьрекетине россия яс-явкасын да киргистедилер деп билдирген быйылдынъ 14-нши апрель айында ФСБ директоры, Миллет антитеррорист комитетининъ (НАК) председатели Александр Бортников. Онынъ соьзлерине коьре, 2022-нши йылдынъ февраль айыннан алып спецслужба куьшлери террорист белгиси болган 118 кыянатлыклардынъ алдын шалганлар. Соларды оьспирлер мен яс аьдемлердинъ этпеге ниети болган. Дурысында да, сав элимиз бойынша россия...

Новость на родном

Дайымга халкынынъ юрегинде эм эсинде

Аталыктынъ баьтирлерининъ куьнинде Кадрия атындагы мектебинде «Баьтир партасы» Савлайроссиялык билимлендируьв проектин яшавга шыгарув ман байланыста шатлыклы линейка озды. Патриотлык шара бу мектебтинъ выпускниги, согыс спецоперациясында йигитлерше янын берген Кайтарбий Агалиевич Елманбетовтынъ эстелигине багысланган эди. Мунда «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, Тарумов эм Ногай районларынынъ военкоматынынъ етекшиси Александр Мельников, Согыс, ис эм ыхтыяр...

Новость на родном

Хаджи-Мурат тувган ерине кайтпага тийисли

Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов имам Шамильдинъ белгили наиби Хаджи-Мураттынъ эм баска дагестан аьскершилерининъ суьеклерин соларды тийисли йорыгы ман коьмуьв уьшин тувган ерине кайтарув акында соравды коьтерген.

Новость на родном

Оьз халкынынъ увылы

Яс несиллерге коьрим этпеге болган зейинли, айтылган, оьзиннен сонъ ыз калдырган ердеслеримиздинъ атларын эм эткен ислерин ясларга еткеруьв бек маьнели.

Новость на родном

Ийги аьдетлер калмага керек тувыл

Уьстимиздеги йылдынъ курал айынынъ 5-нши куьнинде, Ногай районында, Уллы Енъуьвдинъ 77-нши йылына багысланган эм «Енъуьв байрагы» акциясы ишинде автоювырув йол алды.

Новость на родном

Согыс йыллары – аьдем бактылар

Согыс биткенли 77 йыл оьтип барса да, сол йылларда яшаган аьдемлердинъ эслеринде коьп затлар калганлар. Олардынъ балалыгы бек кыйынлы заманларга келген эди, басларыннан ашлык та, яланъашлык та оьтип кетти. Сол йылларда тувган балалардынъ бактылары, бир ягыннан кызыклы, бир ягыннан оькинишли, оьзек те, коьрмесе экен яшавдынъ кыйынлыгын аьдемлер. Бу ерде оьзимнинъ сондай ойымды билдирсем де, ойланаман,...

Новость на родном

Янын тынышлык уьшин берген

Эр киси аьр заманда да Аталыкты коршалавшы болган. Неше йигитлеримиз де дав майданларда бизим тынышлыгымызды саклав ниет пен янларын бергенлер. Олардынъ кайбирисининъ аты бизге белгили. Донбассты эм Украина ерин националистлерден босатув бойынша оьтип турган спецоперациясында аьскершилеримиз баьтирлик коьрсетедилер, оькинишке, ян бергенлер де бар.

Новость на родном

Енъуьвши аьскершилердинъ бириси

Давдан келген уьшкил хатлар. Олардынъ маьнеси сол кайгылы согыс куьнлерде айлак та уьйкен болган. Эр кисилер согыстан язган хатларды салмага уьйдегилери ер таппай саклаганлар. Соьйтип, коьплеген йыллар артта бизим ердесимиз Багат Абдулла увылы Аджиманбетов уьйдегилерине узактан аман-эсен экенин билдирип, хат язган: «Амансызба, аявлы анам, иним, карындасым, келиним. Сизди айлак куьшли сагынаман, кайтип сизди коьргим келеди....