Новость на родном

Россия халкларынынъ тарихи бойынша

Янъыларда Астрахань каласында аьлиги этно-политикалык аьллерде Россия халклар тарихининъ актуальли соравлары бойынша тоьгерек стол озгарылды. Шара уйгынлавшылары эм катнасувшылары арасында – регион губернаторынынъ администрациясынынъ етекшилери, аьлимлер, этнографлар эм миллет ямагат организациялар ваькиллери. Ортага салынып ойласувдынъ бас темасы – Каспий регионында халклар ара катнаслардынъ берклиги. Буьгуьнлерде бизим элимиздинъ тарихинде орын табатаган этно-политикалык оьзгерислерге илми яктан баа...

Новость на родном

Атсыз ногай – канатсыз

Дуныяда бар коьплеген авыллар, Тек бир авыл ер юзинде меники. Аьр заманда келген конак сукланар, Коьрип онынъ нур келбетин эм коьркин. Адил-Халкым, Шабаз Элим, Аьдилим, Ший талымнан асыл болдым койнынъда. Еринъ онъай, сувынъ зем-зем, денге эм, Балалыгым озды Шабаз юртында. Адил-Халк авылы бурын заманлардан алып конаксуьерлиги, куллыксуьер аьдемлери, ийги аьдетлери мен кенъ белгили. Коьплеген йыллардынъ...

Новость на родном

Халкымызды бирлестирген ойын

Ногай футбол лигасы коьп йыллар бойы ер юзинде яшайтаган ногайларымыздынъ арасында оьтип келуьви мен дослык, кардашлык коьпирин уьзбей беркитип келеди. Бу йылдынъ июнь айында да сол ниетте ясларымызга тагы да бирге йыйналмага себеп болды. Олар аьдетке кирип келген ойынында уьстинликлер, уьйкен усталыгын коьрсеттилер эм соны ман бирге шашырап туьрли ерде яшав суьрген ногайлар арасындагы татымлыкты,...

Новость на родном

Ердеслеримиз эстелигин оьмирлетуьв ниетте

Уьстимиздеги йылдынъ 21- нши куьнинде Эскеруьв эм кайгырув куьнине рас барып, Кизляр районынынъ еринде аьскершилик борышын толтырувда ян берген согыс спецоперация катнасувшылары, район яшавшыларынынъ атлары ман мемориаллык такталарынынъ ашылувы оьтти. Эстелик такталары аьскершилер тувып оьскен уьйлерине салынды. Район аькимбасы Аким Микировтынъ тапшырувы ман мемориаллык такталарынынъ ашылувы бойынша администрация ваькиллери Огузер, Новокрестьяновское, Жданово атындагы авылларында болдылар....

Новость на родном

Авыл йигитин хош коьрип алдылар

Бабаюрт районынынъ Тамазатюбе авыл яшавшылары согыс спецоперациясыннан кесек заманга тыншаювга кайткан аьскершиси Джамал Алыпкачевти савлай авылы ман хош коьрип алдылар. Авылдынъ аьр бир яшавшысы ердеси уьшин оьктемлик эм суьйиниш сезимлерине толган эди. Яслардынъ колларындагы Россия эм Дагестаннынъ елпилдеген байраклары, юзлеген туьрли туьсли шарлары шара байрамына шатлыклы коьнъилин косты. Тамазатюбе авыл аькимбасы Махач Иманаджиев согыс спецоперация...

Новость на родном

Малый абай– нурдынъ эм йылувлыктынъ устасы

Аьвелгиден алып бизим ата-бабаларымыз тоьгерегиндеги дуныяды ыспайлыкка толтырмага шалысканлар, уьйшиликте кулланганын эм ис алатларды ярасыклаганлар. Усталар эм ислибийкелер коьп юзйыллыклар узагына аьлемет ярасыклыклар коллары ман ясаганлар. Ногай декоративли кол оьнершилигининъ саниятынынъ булаклары оьмирлердинъ теренлигинде ютыладылар. Коьп оьмирлик тарих бойынша ол яркын эм баскаларга усамаган художестволык байыр ясав йосыгын туьзген. Сол байыр ясав йосыгы ногай халкынынъ...

Новость на родном

Туьрли халкларды бирлестирген байрам

Янъыларда Астрахань областининъ Приволжский районынынъ Три Протока авылынынъ касында XIII Савлайроссиялык сабантой байрамы шатлыклы аьлде уйгынланып оьтти. Шатлыклы шарады кутлав соьзи мен Астрахань областининъ губернаторы Игорь Бабушкин ашты. Ол XIII Савлайроссиялык сабантойын аьзирлевде эм озгарувда оьз уьлисин коскан уйгынлавшыларга уьйкен разылыгын билдирди. Солай болып, Игорь Бабушкин мундай уьйкен байрамды Астрахань областинде биринши болып йолыгув уьйкен...

Новость на родном

Миллет проектке коьре

Кизляр районында «Кала ерининъ онъайлыгын кеплендируьв» программасынынъ «Турак уьй эм кала ери» деген миллет проекти бойынша балалар уьшин ети майданлары курылып басланган. Ойын майданлары Крайновка, Красный Восход, Юбилейное, Карл Маркс, Краснооктябрьское, Новомонастырское, Первомайское авылларында салынаяклар. Объектлер бу йылдынъ яз айларынынъ ишинде кулланувга берилеек. Подрядлык куллыкларын «Кавказ-строй» ООО и «Аудит-сигнал» ООО озгарадылар. Кизляр районынынъ аькимбасы Аким...

Новость на родном

Яшавын яс несилди тербиялавга багыслайды

Бопай Амербий кызы Джемакулова алыс сырт якларга 1983-нши йылдынъ басында келген. Оьзининъ ис аьрекетин кыскаяклы Янъы Уренгой каласындагы «Руслан» балалар бавында медсестра аьрекетиннен баслады. Сол ок балалар бавын ол 1993-нши йылдан алып етекшилеп келеди. Бопай Амербий кызынынъ етимисли етекшилиги аркалы 2015-нши йылдан алып билимлендируьв ошагы «Формирование межнациональной толерантности детей дошкольного возраста в поликультурном пространстве» деген...

Новость на родном

Алдыга йигерли абытлайды

Газетамыздынъ бетлеринде биз коьп кере окув, спорт, маданият эм сондай баска туьрли тармакларында баскаланган етимисли ясларымыздынъ акында язып келемиз. Буьгуьнги меним хабарым да етимисли окувшы кызымыз Альмида Арыкова акында болады. Альмида – асылы ман Саратов каласынынъ яшавшысы. Ол Алимжан эм Эльза Арыковлардынъ аьелинде тувып-оьскен. Алимжан Саратов каласындагы медучилищесининъ окытувшысы эм тис ясав устасы болады, анасы...