Запись

«Шоьл тавысынынъ» 85 йыллыгына

Сондай кыска, ама дайымлык оьмир

Газетамыздынъ биринши редакторы, Уллы Аталык согыста эли уьшин янын берген Абдулмежит Юмакай увылы Аджибаев. Элбетте, биз онынъ акында алдынгы йылларда язганмыз. Болса да быйыл онынъ тувганлы 110 йыллыгы эм газетамыздынъ 85 йыллыгы ман байланыста биз оны тагы бир кере айырым эскермеге токтастык. Экиншилей, онынъ акында бизге янъы билдируьвлер де белгили болды.

Кыскаша, онынъ ердеги онсыз да кыска туьзилген яшавы булай. А.Аджибаев 1906-ншы йылдынъ 19-ншы июлинде Терекли-Мектеб ставкадынъ ювыгындагы бурынгы Акбалшык авылында тувган. Атасы Юмакай уьйиннен эректе Кизляр беттеги эрмелилердинъ юзим бавларында ислейтаган болган (ол йылларда бир хыйлы ногайларымыз соьйтип аьеллерин саклаган). Революциядан сонъгы 1920-ншы йылларда ол сонда увылын да аькеткен. Юмакай кедесине билим беруьв уьшин бек шалыскан. Ол терик казаклары, орыслар ман таныс болганга, увылына орыс тилин уьйретпеге амал тапкан. Сонъында бу якларда артельлер куралганда, ВЛКСМ Кизляр окружкомы яс Абдулмежитти янъы туьзилген комсомол ячейкасынынъ секретари этип беркитеди. Мунда ол оьзин тек ийги ягыннан коьрсетеди. Соннан окружком оны кыска болжаллы курсларга окувга йиберген. 1929-ншы йылда ВКП(б) Ставрополь край комитети Караногай район комитетине ислемеге кадрлар аьзирлейди, сонынъ сырасына А.Аджибаевти де киргистеди. Соьйтип ол тувган районында янъы яшавды курув ислеринде белсенли катнасады.

Аьлиги несиллер районымыздынъ 1920-30-ншы йыллары акында коьп затты билмейди. Ол халк яшавын тамырыннан бурган авыр вакытлардынъ бириси. Ясуьйкенлердинъ эскеруьви мен сол заман кесегинде районда коьп данъклы кызыклы бактылы аьдемлер яшаганлар. Тек ногай язувшы Хали Байрашев сол йыллар эм аьдемлер акында оьзининъ «Ярыкка ымтылув» деген романын язып калдырган (бу шыгармадынъ уьзиклери 1970-нши йылларда «Шоьллик маягы» район газетасында, альманахларда баспаланган)  Онынъ иштелиги сол йыллардагы идеология талаплавларына бойсынса да, Караногай шоьллигинде Совет властин токтастырув, онынъ явлары ман куьресуьв, билимсизликти тайдырув, биринши колхозларды курув акында коьп ягыннан туьз хабар бардырады. Сонда ол йыллардагы район етекшилери, биринши коммунистлер, комсомолшылар акында айтылады. Бу китапте биз А.Аджибаев акында да аьлемет ярык билдируьвлерди таптык.

«…Бир заманда райЗО-дынъ заведующийи Умаров Юмагиси турып:

– Сизге макул болса, мен «Кызыл Юлдыз» колхозына (Орта-Тоьбе авыл Советининъ эсабында болган. – М.-А.Ханов.) партячейкадынъ секретари этип Аджибаев Абдулмежитти йибермеге маслагат этемен. Талаплы, халктынъ эбин тавып болатаган яслардынъ бириси. Партиядынъ политикасын туьз анълайды, – деп оьз ойын айтып салады. Абдулмежит оьзи де сонда олтырып туры эди. Отаров (ВКП(б) Караногай РК 1-нши секретари Аджигайтар Кадыловтынъ прототипи. – М.-А.Ханов.) ога карап бурылып:

– Сиз оьзинъиз нешик ойлайсыз? Бажарып боларсызба? – деп сорайды. Онынъ бажарып болаягына ол шексинмейди, тек алды ман сорап оьтпеге суьеди.

– Мен партиядынъ солдаты. Партия мени кайда йиберсе де, мен онынъ тапшырмасын толтырмага шалысып ислеп келгенмен эм келеекте де сол ниет пен ислеекпен, – деп Абдулмежит олтырып калады…»

Ана тилимиздеги биринши газетамыз 1931-нши йылда шыгып баслаган болса да, онынъ тувра етекшиси этилинип хыйлы заманга дейим бирев де беркитилинмей келген. Ол замандагы район етекшиси А.Кадылов бу соравды айлак маьнели деп санаган эм алгасавлык пан сонда кимди болса соны салмаган. Х.Байрашев оьз шыгармасында бу соравдынъ шешилуьвин булай коьрсетеди.

«…Туьрли-туьрли себеплер мен район етекшилери газетага редактор коьрсетуьвди, комсомолга етекши айырувды 1934-36-ншы йылларга дейим созып келдилер…

Отаров бирден басын коьтерип:

– Бизге, Ярыкбай, газетамызга бир талаплы редактор коьрсетпеге заман келмеди ме? Бу йылларда туьрли душпанларга карсы куьрес юритуьвде газетадынъ маьнеси уьйкен. Соны сага маслагатка салмага деп ойланып шыккан эдим… Сен нешик коьресинъ? Редакторга кимди коьрсетпеге болады? – деп юрегиндеги ойын айтып салады. Баетов (райисполком председатели) ойланып калады. Оьзине белгили йолдасларды бир-бирлеп эске алып шыгады. Тийисли аьдемлердинъ коьбиси яваплы куллыкларда.

– Менимше, Адильхан Курпаевич (Отаров. – М.-А.Ханов.), редакторлык исин яс коммунист, «Кызыл Юлдыз» колхоздынъ парторганизациясынынъ секретари Аджибаев Абдулмежит тийисли дережеде юритип болар деп ойлайман, тек онда да сондай бажарымлы аьдем керек болар, – деп Баетов ойын билдиреди. – Онда табармыз, Абдулмежитти коьрсетейик.

– Даь. Ондада бажарымлы аьдем керек. Яхшы, дурыс айтасынъ, онда аьдем табармыз. Алды ман газетады янландырып йиберейик. Сени эртен Орта-Тоьбе авыл Советине бараяк деп эситтим. Сонда Аджибаевти шакырып алып соьйлесип кара, оьзи нешик коьреди экен. Сонъ бир карарга келермиз, – дейди Отаров »….

Увылы Шора Абдулмежитовичтинъ эскеруьвлерине коьре, 1930-ншы йыллардынъ басында А.Аджибаевти Владикавказга район газеталары уьшин редакторлар аьзирлевши курсларына йибергенлер. Соны етимисли кутарган сонъ, 1934-нши йылдынъ ызында оны ВКП(б) Караногай РК бюросында «Кызыл байрак» газетасынынъ редакторы этип беркитедилер.

А.Аджибаев газетады 1940-ншы йылдынъ ызына дейим етекшилеген. Сол аьсерде Кызыл Аьскерине билимли комсостав оьткир етиспевликтен оны командирлер курсына йибередилер.

1941-нши йылдынъ язында Абдулмежит Аджибаевке район ериндеги малды эм техникады Дагестаннынъ куьнтувар районларына эм Азербайджанга коьшируьв куллыкларды тапшырганлар. А.Аджибаевтинъ эм онынъ йолдасларынынъ кыйыны ман районнынъ мынълаган койлары, туварлары, атлары, колхозлар техникасы кавыфсыз ерлерге коьшириледи.

1942-нши йылдынъ июлинде А.Аджибаевти фронтка шакырадылар.

– Бир куьн кеште ол уьйге бришке мен келди. Бришкеде мешоклар ман бийдай аькелди. Сонъ бир юмадан бизди анамызга аманатлап давга кетти, – деп эскереди Ш.Аджибаев атасы акында.

Онынъ 1944-нши йылдынъ май айындагы хатында: «Патимат (хатыны), меннен тез арада хат алмассынъ. Бир уьйкен куллыклар болаяк, соларды онълап биткен сонъ язарман. Менде сага бир уьйкен тилегим бар: кайдай кыйын болса да, балаларды аман сакла. Уьйдеги муьлклерди сат, балалардан артык зат йок, олар бизге ортак», – деп язылган болган. Ол А.Аджибаевтен уьйине йиберилген энъ ызгы хаты эди…

Соннан онынъ аьели уьшин узак дегенде узак созылган 3 йыл оьтип, 1947-нши йылда Кызыл Аьскер политругы Абдулмежит Аджибаев 1944-нши йылдынъ 19-ншы июлинде согыста йигитлерше ян бергени акында кайгылы билдируьв келген.

Газетамыз уьшин Абдулмежит Аджибаев – шынты яшавдынъ, оьз аьдем борышын толтырувдынъ, Аталыкты явдан саклавдынъ таза уьлгиси. Яшав оьмири кыска болса да, халкы уьшин дайымлык оьмир. Элимиз турган шаклы, эсимиз болган шаклы.

 

М.Ханов.

Запись

Ногай атын данъклатып

22-нши октябрь айында Турция элинде ногайлар арасында халклар ара футбол бойынша турнир басланган. Бу шарада Турциядан, Норвегиядан, Германиядан, Голландиядан эм Россиядан командалар ортакшылык этеек. Ойынлар Анкара каласында оьтеек. Бу халклар ара турнирде «Ногай ямагаты» РОО белсен катнасады. Россия атыннан быйыл 2015-2016 йыл Ногай футбол бойынша лигасынынъ чемпионы «Каясула» командасы ойнаяк.

А.Нурлубаев,

Москва каласы.

 

 

Запись

Депутат Мурат Мамаев провел прием граждан в региональной приемной Дмитрия Медведева

Депутат Народного Собрания РД, председатель Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Мурат Мамаев сегодня, 19 октября, провел прием граждан в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе ДРО партии «Единая Россия». Всего парламентарий рассмотрел шесть обращений граждан. 

Первой к депутату обратилась Марьям Исубилова из Махачкалы с просьбой оказать содействие в трудоустройстве учителем математики в одной из средних школ города. Как сообщила заявительница, в настоящее время она не может самостоятельно трудоустроиться, ввиду отсутствия подходящих вакансий. Депутат поручил помощнику подготовить ходатайство в министерство образования и науки РД с просьбой оказать содействие в трудоустройстве заявительницы.

Махачкалинка Суйду Джанбулатова обратилась с просьбой оказать помощь в приобретении стройматериалов для завершения строительства дома. Депутат внимательно выслушал заявительницу и с учетом сложного материального положения семьи оказал помощь в приобретении необходимых строительных материалов. 

Закир Каибов из Табасаранского района обратился с просьбой оказать содействие в восстановлении дома после пожара. В ходе беседы выяснилось, что семья заявителя малоимущая и средств на восстановление утраченного жилья у них нет. Депутат принял решение направить по данному вопросу запрос в адрес администрации Табасаранского района с просьбой оказать помощь на восстановление дома заявителя из местного бюджета, предусмотренного на ликвидацию ЧС.

Гаджимагомед Гаджикурбанов обратился к депутату по вопросу строительства моста между Хивским и Табасаранским районами. Депутат дал поручение помощнику направить запрос в Агентство по дорожному хозяйству РД с просьбой сообщить о перспективах решения вопроса.

Все вопросы остаются на контроле у депутата. О полученных ответах заявителям будет сообщено дополнительно. 

Запись

Реализация программы регионального общественного движения «Зеленый щит Ногайской степи» началась в Ногайском районе

В соответствии с исполнением поручения заместителя главы администрации Ногайского района Амирхана Межитова по созданию школьных питомников 18 октября в 16-ти общеобразовательных учреждениях района дан старт проекту «Зеленый щит Ногайской степи».
По словам директора Терекли-Мектебской школы им. Кадрии Альфии Акимовой, в связи с необходимостью принимать экстренные меры по борьбе с опустыниванием земель, деградации пастбищ, водных экосистем, истощения природно-ресурсного потенциала района решено на территориях всех школ произвести посадку деревьев.

«Эффективным решением по борьбе с открытыми песками является закрепление голых песков многолетними травами и создание почвозащитных лесополос. Поэтому мы создали рабочую группу из числа педагогов и волонтеров района. Подготовительный этап включал в себя изучение нормативных документов, методических рекомендаций, требований к посадке древесно-кустарниковых пород. Руководителем проекта “Зеленый щит” назначена учитель химии и биологии школы им. Кадрии Райхан Карагулова», – отметила Акимова.

Предваряя посадку деревьев, для школьников провели обучающий семинар «Создание школьного питомника для выращивания саженцев деревьев и кустарников», чтобы они могли правильно с соблюдением норм и правил посадить деревья и кустарники.

Членами кружка «Зеленые пионеры» была определена территория, отведенная для высадки фруктовых деревьев, общей площадью около 100 квадратных метров. Таким образом, в этот день волонтерами было посажено 25 деревьев, в том числе 12 орешников, 13 яблонь.

Директор Карасувской школы Алтынай Байманбетова подчеркнула, что в данном образовательном учреждении реализуется проект-дизайн «пришкольный участок». Работа направлена на решение экологических, педагогических и социальных проблем. 

«Проект предусматривает исследовательскую деятельность учащихся. Дети и взрослые включены в практическую деятельность по благоустройству пришкольной территории, участвуют в массовых природоохранных мероприятиях, в результате возрастает их социальная активность. Результатом проекта станет благоустройство и озеленение пришкольной территории, ландшафтный дизайн, разработка материалов для экологической практики, учебных экскурсий по предметам естественнонаучного цикла. В рамках реализации программы Регионального общественного движения “Зеленый щит Ногайской степи” посажены фруктовые деревья на территории школы и за ее пределами», – пояснила она.

Отметим, что во всех 16-ти образовательных учреждениях Ногайского района проведена аналогичная работа по практической реализации программы Регионального общественного движения «Зеленый щит Ногайской степи», в ходе которой посажено более полутора тысяч деревьев.

Запись

В Кизлярском районе подвели итоги республиканского месячника «Дагестанцы против терроризма – Родина дороже» •

18 октября в конференц-зале администрации Кизлярского района прошло заседание антитеррористической комиссии по итогам республиканского месячника по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестанцы против терроризма – Родина дороже»,. 

В работе комиссии, которую возглавил исполняющий обязанности главы Кизлярского района Расул Газимагомедов, приняли участие депутат Народного Собрания РД Абас Кебедов, председатель районного Собрания депутатов Ахмедпаша Амирилаев, заместители главы районной администрации, главы сельских поселений, руководители муниципальных учреждений и организаций, сотрудники правоохранительных органов, директора и учащиеся общеобразовательных учреждений Кизлярского района и другие.

Абас Кебедов в своем выступлении говорил о терминологии, возникновении и распространении терроризма и экстремизма в мировом пространстве. 

«За последние два года в республике не допущено совершение ни одного террористического акта. Но самое главное, существенно улучшилась социально-психологическая атмосфера, снизилась активность граждан, поддерживающих идеи экстремизма и терроризма, наметилась устойчивая тенденция к увеличению числа граждан, осуждающих эти проявления, снизился уровень террористической угрозы», – заявил Кебедов.

В своей речи он также сделал акцент на воспитании молодежи, ее активной гражданской позиции в вопросах осуждения терроризма и неприятия идеологии насилия и жестокости, не имеющей ничего общего с традиционным исламом.

Директор молодежного многофункционального Центра Кизлярского района Татьяна Шумченко проинформировала собравшихся о мероприятиях, проведенных среди сельской молодежи в рамках республиканского месячника «Дагестанцы против терроризма – Родина дороже». По ее словам, за указанный период реализовано свыше десятка мероприятий с охватом более 500 человек. Активная работа проводилась с участием студенческой молодежи и волонтерского корпуса.

Запись

Круглые столы по пропаганде идей добровольчества проведены в школах Бабаюртовского района

Круглые столы по пропаганде идей, ценностей и практики добровольчества 18 октября состоялись в школах Бабаюртовского района.
Их организаторами выступили Информационно-методический центр, управление образования и отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципалитета.

Сразу пять круглых столов на темы «Что такое настоящая дружба?», «Мы разные, но мы вместе», «Терпимость – путь к миру и согласию», «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» и «Сколько нас – столько я» организованы в разных школах района. Провели мероприятия педагог Бабаюртовской школы №3 Кистаман Эльмурзаева, педагог-психолог Бабаюртовской школы №3 Зумруд Бийтемирова, педагог-психолог Новокаринской школы Абдулла Абдурахманов, заместитель директора по воспитательной работе Татаюртовской школы Лидия Кришталь и заместитель директора по воспитательной работе Туршунайской школы Саният Мурзаева.

В них участвовали учащиеся старших классов. Ребята говорили о том, какой бывает дружба, и рассуждали о том, кто и как ее понимает. Все проходило в игровой форме, детям были розданы карточки, которые они заполняли, также им были показаны фильмы и мультфильмы о добре. Самые активные участники были отмечены специальными сертификатами. 

Как отметил начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации района Ильмидин Абдуразаков, основная цель акции – популяризация идей, ценностей и практики добровольчества, активизация созидательного добровольческого потенциала, а также вовлечение молодежи в социальную практику.

«Сегодня нужно сказать, что, несмотря на активную профилактическую работу в течение учебного года, все-таки существует риск, связанный с совершением противоправных действий со стороны несовершеннолетних. Именно поэтому необходимо направить социальную активность ребят в социально полезную деятельность. С этой целью, в первую очередь, и проводится нашмарафонhttps://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png. Чтобы молодежь была добрее, сознательнее и терпимее», – пояснил он.

По словам заместителя начальника Управления образования по воспитательной части Маргариты Ким, акция «Осенний марафон добрых дел» – это еще одна возможность для ребят показать свое отношение к общечеловеческим ценностям. «Всегда приятно отметить, что ребята полны решимости творить добро каждый день, своим энтузиазмом и инициативностью они заражают окружающих своей идеей и привлекают в добровольчество новых волонтеров», – сказала она.

Стоит отметить, что республиканская акция «Осенний марафон добрых дел» продлится в районе до конца недели. Во всех учреждениях будут проведены различные добровольческие акции, включающие благоустройство территорий, благотворительные акции, концерты и многое другое.

Запись

Реализация программы регионального общественного движения «Зеленый щит Ногайской степи» началась в Ногайском районе •

В соответствии с исполнением поручения заместителя главы администрации Ногайского района Амирхана Межитова по созданию школьных питомников 18 октября в 16-ти общеобразовательных учреждениях района дан старт проекту «Зеленый щит Ногайской степи».
По словам директора Терекли-Мектебской школы им. Кадрии Альфии Акимовой, в связи с необходимостью принимать экстренные меры по борьбе с опустыниванием земель, деградации пастбищ, водных экосистем, истощения природно-ресурсного потенциала района решено на территориях всех школ произвести посадку деревьев.

«Эффективным решением по борьбе с открытыми песками является закрепление голых песков многолетними травами и создание почвозащитных лесополос. Поэтому мы создали рабочую группу из числа педагогов и волонтеров района. Подготовительный этап включал в себя изучение нормативных документов, методических рекомендаций, требований к посадке древесно-кустарниковых пород. Руководителем проекта “Зеленый щит” назначена учитель химии и биологии школы им. Кадрии Райхан Карагулова», – отметила Акимова.

Предваряя посадку деревьев, для школьников провели обучающий семинар «Создание школьного питомника для выращивания саженцев деревьев и кустарников», чтобы они могли правильно с соблюдением норм и правил посадить деревья и кустарники.

Членами кружка «Зеленые пионеры» была определена территория, отведенная для высадки фруктовых деревьев, общей площадью около 100 квадратных метров. Таким образом, в этот день волонтерами было посажено 25 деревьев, в том числе 12 орешников, 13 яблонь.

Директор Карасувской школы Алтынай Байманбетова подчеркнула, что в данном образовательном учреждении реализуется проект-дизайн «пришкольный участок». Работа направлена на решение экологических, педагогических и социальных проблем. 

«Проект предусматривает исследовательскую деятельность учащихся. Дети и взрослые включены в практическую деятельность по благоустройству пришкольной территории, участвуют в массовых природоохранных мероприятиях, в результате возрастает их социальная активность. Результатом проекта станет благоустройство и озеленение пришкольной территории, ландшафтный дизайн, разработка материалов для экологической практики, учебных экскурсий по предметам естественнонаучного цикла. В рамках реализации программы Регионального общественного движения “Зеленый щит Ногайской степи” посажены фруктовые деревья на территории школы и за ее пределами», – пояснила она.

Отметим, что во всех 16-ти образовательных учреждениях Ногайского района проведена аналогичная работа по практической реализации программы Регионального общественного движения «Зеленый щит Ногайской степи», в ходе которой посажено более полутора тысяч деревьев.

Запись

Поздравление с Днем дагестанской культуры и языков от имени Главы РД Р. Абдулатипова

Дорогие дагестанцы!

В этом году мы впервые празднуем День дагестанской культуры и языков, учреждённый 20 июня Указом № 197 в целях «сохранения и самобытного развития национальной культуры и языков народов Дагестана».

Говоря о важности и необходимости развития языкового многообразия, нельзя умолчать об уникальности нашего края. Занимая всего 0,3% от территории России, Дагестан является родиной более 30 из 277 языков страны. В республике сохраняются письменные и бесписьменные языки, их диалекты, одноаульные языки.

Многообразие традиций, культур и обычаев может и должно стать новым брендом республики. Многовековая история сохранения и развития многоязычия и поликультурализма в Стране гор беспрецедентна, и мы можем гордиться тем, что наши предки берегли межнациональный и межконфессиональный мир, дружбу и согласие как высшую ценность, с уважением относились к соседствующим народам.

Язык как зеркало культуры отражает не только окружающий материальный мир, но и менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, систему норм и ценностей. Все мы понимаем, что главным фактором сохранения самого языка было и остаётся языковое самосознание народа. Поэтому задача и органов власти, и учреждений образования, культуры, спорта, и семьи – сформировать культ родных языков. Каждый народ Дагестана – величайшая ценность республики, и мы должны соответствующим образом относиться к его традициям, культуре, языку.

В условиях многоязычия особое значение в Дагестане придаётся русскому языку как языку межнационального общения, который оказал благотворное влияние на историческое развитие всех дагестанских народов. Более того, русский язык – это язык дагестанской нации. Именно он формирует в нашей республике общее гражданское, культурное и образовательное пространство.

 Дагестанская культура – наше общенациональное достояние, вобравшее в себя лучшие этнокультурные традиции. Дагестанцы по праву гордятся своими культурно-историческим и духовным наследием, своими театрами, библиотеками, музеями, уникальными творческими коллективами, талантливыми артистами, певцами, музыкантами, художниками.

 

Будущее цивилизованного, мирного, культурного, просвещенного и динамично развивающего Дагестана в наших руках и зависит от каждого из нас! Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях во имя процветания нашей республики и всей России!

Запись

Эслилердинъ куьнине багыслап

Аьр йыл сайын октябрь айда эсли аьдемлердинъ куьни белгиленеди. Сол куьнге багысланган кешликлер районымыздынъ  баьри авылларында да озгарылады. Бу йыл да сол куьнге багысланган кешлик Батыр-Мурза авылында оьтти. Школадынъ завучы, анъ дерисиннен окытувшы Салият Эсиргепова эсли аьдемлерди школага шакырып шара уйгынлады. 5-6-ншы класслардынъ окувшылары оларга туьрли  йырлар йырладылар, биювлер бийидилер. Яс йырлавшы Осман Бициев баьрин де сукландырды. Онынъ ярасык сеси эм йырлары халкты сукландырмай болмайды. Быйыл ол Москвада Савлайроссиялык конкурста катнасып, баргылы орынды бийлеген.

Школага келип эслилер юбанып, куванып кайттылар. Сосындай шаралар бу школада тез-тез оьтеди. С.Эсиргепова оьз исин суьйип ислеген кыскаяклы. Ога эслилер шарадан бек разы болып кайттылар.

А.Сариева.

 

 

Запись

В администрации МО « Ногайский район» 17 октября прошли публичные слушания по проекту Устава МО «Ногайский район» в новой редакции

 В публичные слушания прошли под руководством заместителя председателя Собрания МО « Ногайский район» А. Янмурзаева. В работе данного мероприятия также приняли участие депутаты райсобрания, представители общественных организации.
 Как отметил А. Янмурзаев, на очередной 33-ой сессии 26 сентября текущего года районным Собранием депутатов был принят проект Устава МО «Ногайский район» в новой редакции.
Проект Устава был опубликован на страницах республиканской газеты «Голос степи» 6 октября 2016 года.
 По его словам, в новом проекте Устава МО «Ногайский район» по сравнению с действующим Уставом района особо принципиальных изменений нет. Тем не менее, некоторые статьи Устава, в частности статья 2, статья 3, статья 6, статья 22 и статья 26 противоречат действующему законодательству РФ и Республики Дагестан и поэтому в Минюсте Устав МО «Ногайский район» не был зарегистрирован. Министерством юстиции предложено нам, Собранию депутатов привести Устав в соответствие законодательству.
 Выступающий также подчеркнул, что по требованию Министерства юстиции РД , депутаты райсобрания внесли на 33-ой сессии райсобрания соответствующие изменения в проект Устава МО «Ногайский район».
Останавливаясь конкретно об изменениях, А. Янмурзаев отметил, что Статья 2 пункт 2 «Границы муниципального района» будет означать:
Границы муниципального района подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. Схема территории муниципального района и описание границ являются приложением к настоящему Уставу МО «Ногайский район».
Общая площадь земель муниципального района составляет 887113 га в том числе по категориям:
- земли сельскохозяйственного назначения – 828464 га;
- земли поселений – 30355 га;
- земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения – 1361 га;
- земли особо охраняемых территорий (природоохранное, научное, культурное и оздоровительное назначения) – 10975 га;
- земли лесного фонда – 14173 га;
- земли водного фонда – 1785 га.
В статье 3 проекта Устава района убирается пункт 11. Где раньше обозначалось, что земли сельскохозяйственного назначения, занимаемые хозяйствами различных категорий других районов РД площадью 577500 га. Объясняется, что земли отгонного животноводства к землям различных категорий не относятся. Они относятся к землям сельскохозяйственного назначения нашего района т.е. сидят в 828464 гектарах, о чем подтверждается в статье 2.
Теперь, пунктом 16 части 1 статьи 6 Устава установлено, что к вопросам местного назначения муниципального района относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Вместе с тем согласно пункту 14 части 1 статьи 15 ФЗ от 06.10.2003г. № 131 ФЗ к вопросам местного значения муниципального района относится участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов.
Далее, часть 1 статья 6 Устава МО «Ногайский район» содержит не полный перечень вопросов местного значения, а именно отсутствует норма, предусмотренная ФЗ от 22.10.2014г. № 315 ФЗ – сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории муниципального района. Таким образом, часть 1 статья 6 Устава МО «Ногайский район» также приведен в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Часть 1 ст.22 Устава установлено, что Собрание депутатов муниципального района состоит из 10 глав сельских поселений, входящих в состав муниципального района и из депутатов Собраний указанных поселений избираемых Собраниями депутатов сельских поселений из своего состава в соответствии со следующей нормой представительства.
Вместе с тем, согласно части 2 статьи 3 Закона РД от 08.12.2015г. №117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в РД» ( в редакции Закона РД от 27.05.2016г. №43) представительный орган муниципального района состоит из глав поселений, избранных на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава, и из депутатов представительных органов поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава, где норма представительства поселений, водящих в состав муниципального района, изменена Законом Республики Дагестан от 27.05.2016г. №43. Т.е. все главы избраны на конкурсной основе.
Норма представительства поселений, входящих в состав муниципального района, в представительном органе муниципального района устанавливается Уставом муниципального района и Уставом указанных поселений исходя из следующей численности населения Закон РД от 27.05.2016г. №43:
от поселения, число жителей которого не превышает 1000 человек – не более 2 представителей.
от поселения, число жителей в котором составляет от 1000 до 3000 человек- не более 3 представителей.
от поселения, число жителей которого превышает 3000 человек не более 4 представителей.
Учитывая, годами сложившуюся практику избрания в количественном выражении депутатов райсобрания, решили также, как и было прежде оставить 23 депутата в составе Собрания.
В том числе: норма представительства:
Арсланбековский - 2
Кумлинский - 2
Карасувский - 2
Эдиге - 2
Коктюбинский -3
Кунбатарский - 2
Ортатюбинский -2
Карагасский -2
Червленно-Бурунский - 2
Терекли-Мектебский - 4
Итого: 23 депутата.
Далее, Председатель Собрания депутатов МО избирается депутатами районного Собрания (как я выше упомянул) из своего состава на срок его полномочий в соответствии с Регламентом Собрания. А в Регламенте собрания прописано, что председатель Собрания осуществляет свои обязанности на непостоянной основе.
Далее, об избрании Главы муниципального района. Глава муниципального района избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию, т.е. Глава МО и Глава администрации будут в одном лице.
Глава поселения в соответствии с Уставом муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава.
Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования.
 Подводя итоги своего выступления , А. Янмурзаев попросил поактивней участвовать в слушаниях.
Далее в слушаниях выступили заместитель администрации Ногайского района А. Межитов, который отметил, что проект Устава муниципального образования «Ногайский район» соответствует законодательству Российской Федерации и Республики Дагестан.
С поддержкой вносимых изменений в Устав района выступили начальник Управления культуры администрации Ногайского района Я. Худайбердиев и председатель общественной палаты Ногайского района Э. Саитов.
По проведенным публичным слушаниям по проекту Устава муниципального образования «Ногайский район» ,участники мероприятия приняли решение одобрить проект Устава муниципального образования «Ногайский район» с учетом тех предложений, поступивших в ходе проведения слушаний..
 Также было вынесено присутствующими рекомендация Собранию депутатов МО Ногайского района принять Устав с изменениями.