Запись

В СКФО — новый полпред Президента

28 июня в Пятигорске состоялась церемония официального представления Александра Матовникова в качестве полпреда Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ 26 июня подписал Президент России Владимир Путин.

Запись

Талаплы яс Тамерлан

Аьр бир аьдемнинъ яшавда янына якын иси болады. Соьйтип, кайсы якларда болсам да, сондай талаплы, юреги мен куллыгына берилген аьдемлерди излеймен. Мени бакты йоллары узактагы Сургут каласына аькелди. Меннен аданасым сорайды: «Сагынасынъ ма уьйди, шоьлди?» – деп. Оьзек те, сагынаман. Тек мунда да Ногай шоьлде юргендей боламан, аьдемлердинъ ногай тилинде соьйлегенин эситсем, оьзимди авылдадай коьремен.

Запись

Владимир Васильев провел личный прием граждан

Вчера, 27 июня, Врио Главы Дагестана Владимир Васильев провел личный прием граждан. Заявителей беспокоили вопросы, касающиеся разных сфер. В частности, житель Кизилюртовского района Шахрурамазан Гасанов обратился с просьбой о содействии в открытии диализного центра в городе Кизилюрте.

Запись

Азизадынъ уьстинликлери

Яс ногай кыз Азиза Закировна Сагандыкова оьзининъ ийги атын Сырт-Кавказ федераллык округында айттырган. Ол – волонтер, Кавказ Минераллы сувлар регионындагы Дагестан халкларынынъ регионаллык миллет-маданият автономиясынынъ председателининъ орынбасары. Яс кыз Пятигорсктагы  патшалык лингвистикалык университетте окыйды. Талаплы кызалак окыйтаган йогары окув ошагында ийгилердинъ сырасында. Аьли ол Китайга окымага кетпеге аьзирленеди. 

Запись

«Ян окытувшысы» деп сыйлайдылар

15-25-нши тамбыз айында, Казахстан Республикасынынъ Кызылорда районынынъ Кызылорда кала галереясында, бизим ногай суьвретшимиз Алибек Койлакаевтинъ кыркка ювык графикалык суьврет туьзилиси оьткен. Бу оьзгерис Кызылордадынъ 200 йыллык мерекесине багысланган эм сол калага савкатлык деп белгиленген. Сол куьнлерде, оьз яратувшылык студиясында, янъы ясап баслаган суьвретшилерге деп, Алибек Койлакаев мастер-классларын озгарган.

Запись

Оькинишли калманъыз

Йылды кувып йыл кетеди, куьнлер де ызлы-ызыннан авысып барады. Аьр бир куьн оьз белгиси мен тарихке де кетеди. 2018-нши йылымыздынъ да ярым йылы кетти, соны ман байланыслы экинши ярым йылына да бизим газетамызга язылув заманы тамамланды деп айтпага боламыз. Аьллеримиз аьли де суьйингендей тувыл, ногай халкымыз кайтип оьз тилимизде баспаланатаган газетамызга осал язылганлар, буьгуьнлерде де соннан да кем языладылар.

Запись

Йыллар, йыллар…

Тегершиктей тыгырып, йылысып кетти бизим 4-нши «б» класс окувшылардынъ баслангыш мектебте окув йыллары. Тек янъыда биз, ата-аналар, сол балаларды етип элтедик мектебке, бизди яркын юзли, ашык шырайлы, балаларга суьйдимли йылы каравы ман окытувшы карсы алып, окув боьлмесине аькетти. Ол Канбике Янибек кызы Аблезова эди.

Запись

Немерелерининъ эсинде дайымга

Кавгадынъ  ушкыны аьр бир аьелге тийген деп айтамыз, болса да ол ушкын тувыл, ол, уллы  кара от болып, коьплеген бактыларды куьйдирген. Согыстынъ келуьви, Дагестан Республикасынынъ Бас Сулак авылынынъ яшавшылары Магомед эм Наьсипли Магомедовлардынъ аьелине де кайгы аькелип, коьзясларды тоьктирди.  Уьш увыл асырадылар олар – Анвар, Зайнудин, Хайрудин, энъ кишкейине дав басланган заманда 14 яс эди. Коьплеген йыллар аьвлетлерининъ тоьгерегинде яшады Хайрудин Магомед улы (яткан ери ярык болсын), оьз немерелерине эки агасы акында кызыклы этип хабарлайтаган эди ол. Соьйтип, Магомедовлардынъ аьелинде уьйкен аталарын ийгилик эм оьктемлик пен эскередилер аьр дайым. 

Запись

Энъ де йогары тоьреши — Кудай

Эскеруьв _____________________

Уллы Аталык согысынынъ ашшы эм авыр йылларында баьри денлери сав эр кисилер фронтта эдилер. Авылларда тек картлар, хатынлар эм балалар калганлар. Хатынлар эрлерининъ орынына кырда эм фермаларда ислегенлер. Намарт явдан элин коршалавда олар да оьз уьлисин косканлар. Мага сосы йылларда 13-14 яс эди.

Запись

Аты калган эл арасында

З.Акмурзаевтинъ  яркын  эстелигине  багысланып __________

Оьткен юмадынъ ызгы куьнлерининъ бирисинде, Червленные Буруны авыл еринде Эрлик орденининъ кавалери, милициядынъ тамада сержанты Замир Махмудович Акмурзаевтинъ эстелигине багысланган XI волейбол турнири кызыклы озды.