Новость на родном

Йолыгыс кызыклы эди

Мереке Галима Курганова  Янъыларда А-Х. Джанибеков атындагы мектебининъ актовый залында, ногай халкымыздынъ талаплы аьдемлерининъ бириси, Россиядынъ эм Дагестаннынъ ат казанган маданият куллыкшысы, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган артисти, РФ Язувшылар, Журналистлер, Композиторлар Союзларынынъ агзасы Яхья Таймасхан увылы Кудайбердиевтинъ мерекесине рас барып, яратувшылык кешлик озгарылды.

Новость на родном

Тилди эм маданиятты сакларга салдарлы косым

Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ баслапкы куьнлеринде, «Аьелдинъ уьйкен тыншаюв куьнлери» деген проект ишинде, Терекли-Мектеб авылынынъ маданият уьйинде эм «Ногай Эл» балалар бавынынъ негизинде, Дагестан Республикасынынъ ат казанган саниятлар аьрекетшиси Сраждин Батыровтынъ «Ай, Айданак» китаби бойынша салынган, «Айланай» ансамблининъ балалар уьшин анъ-хореографиялык ойын прогаммасынынъ постановкасы коьрсетилди.

Новость на родном

Эстеликли эскеруьвлери мен боьлистилер

Терекли-Мектеб авылындагы уьлке танув патшалык музейинде Дагестан Халк поэти Расул Гамзатовтынъ 100 йыллыгына эм онынъ Ногай районына келуьвине 40 йыл толувына багысланган амаллама болып оьткен. Бу шарады ашаятып, музейдинъ етекшиси Каирбек Бальгишиев кыска кепте атаклы поэттинъ яратувшылык асабалыгы акында билдируьв этти. Ол бу кеше музейдинъ филиалына 1983-нши йыл июнь айында, муннан 40 йыл артта, Расул...

Новость на родном

«Сабантой» – Ногай районынынъ орталыгында

24-нши тамбыз айында ДР Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында Россиядынъ ногай халкынынъ «Ногай Эл» федераллык миллет-маданият автономиясынынъ уйгынлавы эм ДР Ногай районынынъ администрациясынынъ колтыклавы ман «Сабантой-2023» деп аталган 2-нши Савлайногай фольклор эм маданият фестивали болып оьтти.

Новость на родном

Конак болмага шакырамыз

Тамбыз айынынъ 24-нши куьнинде II Савлайногайлардынъ сабантойы – «Ногай Эл» фольклор эм аьдетли маданият фестивали оьтеек. Байрам шаралар Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылындагы Ф.Капельгородский паркында эртенги 10 саьатте басланаяк. Сабантой Россиядынъ Миллет ислери бойынша агентствосынынъ эм Россия ногайларынынъ ФНКА уйгынлавы ман ДР Ногай район администрациясынынъ коьтергишлеви мен озгарылаяк. Сабантойдынъ программасы ман сизди эртеректен таныстырамыз....

Новость на родном

Бизде бир Аталык –Россия

Календарь бойынша, уьстимиздеги йылдынъ тамбыз айынынъ 12-нши куьнинде, Россия куьни белгиленди. Бу куьннинъ белгиленуьви айлак уьйкен маьнели болады. Байрам уллы Россиядынъ аьдемлерин бириктиреди, кыйынлыкларды бирге оьтпеге дем де береди.

Новость на родном

Саьбийлердинъ коьнъиллерине етип

Халклар ара балаларды коршалав куьнинде Ногай патшалык драмалык театрынынъ артистлери согыс спецоперациясынынъ катнасувшыларынынъ аьвлетлерине «Буратино» эртегисин коьрсеттилер. Ногай драмалык театрынынъ меканында байрам куьн СВО катнасувшыларынынъ балалары, олардынъ ата-аналары, тетелери, энелери йыйылдылар. Мунда районымыздынъ кишкей яшавшыларын балалык байрамы ман кутламага Ногай район аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов, Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, ДР Авыл хозяйство эм...

Новость на родном

Бизим куьнлерге дейим еткен

Янъыларда Башкортостан Республикасында, Уфада Халклар ара китап деген «Китап-байрам» ярмалык оьтти. Мунда ДР Баспа эм информация агентствосынынъ етекшиси Абдуразак Джамалутдиновтынъ басшылыгы астында Дагестаннан делегация ортакшылык этти. Делегация сырасына Дагестаннынъ Халк язувшысы, ДР Язувшылар Союзынынъ правлениесининъ агзасы Бийке Кулунчакова да кирген. Китап ярмалыгын Башкириядынъ бас каласында озгарув акында ойды республикадынъ Язувшылар Союзынынъ агзалары билдиргенлер, соны Башкортостан...

Новость на родном

Яратувшылыгы шоьл кенълигиндей

Оьткен курал айы ишинде оьзининъ тувган куьнинде ердесимиз, сав элимизге аты белгили ногай суьвретшиси Алибек Баймурат увылы Койлакаев Турция элининъ Адана каласында озгарылган конкурста 93 суьвретшилер сырасында ногай халкынынъ ваькили эсабында катнаскан. Коьп узамай, Стамбул каласында оьткен ювелирлер Симпозиумында ортакшылады. Алибек Койлакаев – асылы ман Ногай шоьлиннен. Ол 1982-нши йылда район орталыгы – Терекли-Мектеб авылында...

Новость на родном

Кишкей сокпак уьйкен йолга айлансын

Янъыларда Дагестан маданият эм саниятлар колледжинде регионда анъ маданиятын оьрлендируьв эм таралтув мырат пан халк алатларында яс ойнавшыларынынъ Республикалык конкурсы оьтти. Белгиленген шара Дагестан Республикасынынъ Маданият министерствосынынъ Республикалык окув-методикалык орталыгынынъ коьтергишлеви мен озгарылды. Конкурста республикамыздынъ 21 саниятлар мектебининъ окувшылары ортакшылык эттилер. Солардынъ сырасында Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебиннен «Юлдызлар» домбыра ойнавшылар ансамбли катнасты. Олар ногайымыздынъ...