Новость на родном

Дагестан поэзиясынынъ яркын юлдызы

Любовь Уразаева  Сулейман Стальскийдинъ тувганлы 155 йыллыгы республикамыздынъ эм шаирдинъ тувган еринде кенъ аьлинде белгиленеди. Сол сыйлы мереке мен байланыста ДР Аькимбасы Сергей Меликовтынъ баславы ман коьп шаралар озгарылады. Республика етекшиси оны дагестан поэзиясынынъ яркын юлдызы деп атаган. Йогары баа бергенлер Сулейман Стальскийдинъ яратувшылыгына Максим Горький, Борис Пастернак, Николай Тихонов эм коьплеген баскалар.

Новость на родном

Оьлимсизликке абытлаган Сулейман

Гульфира Бекмуратова, Россия Язувшылар союзынынъ агзасы. «Тувган ярыкландырувдынъ янъы негизин салувшылардынъ бактысын куьнлеймен. Сонда баьри зат та — маданият: олардынъ аьр бир абыты, тынысы, эткен исининъ эм ойынынъ барысы, олардынъ кевдеси анъ байлыкка толы, баьриси де пайдалы. Онынъ шыгармаларыннан баскалай, халк акынынынъ яшавы — оьзи эстелик келеектеги несилге. Солай Сулейман Стальский мен де болаяк. Кайсы...

Новость на родном

Ногай ярыкландырувшыларга багысланып

Илми мен ис казна капы ашкандай Ногай район орталык китапханасында ногай ярыкландырувшылардынъ, ногай адабиатынынъ негизин салувшылардынъ мерекелерине багысланып шаралар оьттилер. Уьстимиздеги йылдынъ навруз айында окытувшы, ногай фольклорын йыйнавшы эм тергевши Абдул-Хамид Джанибековка – 145 йыл, совет ногай поэзиясынынъ классиги, коьшируьвши, окытувшы Муса Курманалиевке 130 йыл толаяк эди. Соны ман байланыста ногай район китапханасында эм онынъ...

Новость на родном

Вадим Трепавлов – ногаевед тергевлерин уйгынлавшы

  Аьлим акында ойлар (Басы    16 -нши номерде). Соннан бери бир неше йыллар оьттилер. 2018-нши йылдынъ ноябрь-декабрь айларында мен Москвадагы В.И.Ленин атындагы Россия китапханасынынъ фондларында ногай композиторы эм ямагат аьрекетшиси Залимхан Зинеевтинъ оьнер асабалыгы акында материал карастырып ислеген эдим. Сол куллыктынъ барысында мен кызыклы материаллар таптым, соларды оьз ис йолдасларым ман бирге илми айланысына киргистпеге...

Новость на родном

Сулейман Стальский тувганлы 155 йыллыгына рас барып

Дагестанды данъклаган шаир Быйыл курал айдынъ ишинде савлай дуныя уллы лезгин шаири Сулейман Стальский тувганлы 155 йыллыгын байрамшылаяк. Расул Гамзатов шаралардынъ биревиде айткан: «Мага Сулейман Стальскийдай болып, савлай дуныяга Дагестанды данъклаган экинши инсанды коьрсетинъизши». Сол заманда залдан биревдинъ сеси шыгады: «Расул Гамзат увылы, сиз Дагестанды данъкламаган болаяксыз?».  Сол соравга Расул Гамзатов булай явап берген: «Мен...

Новость на родном

Миллет адабиатларын оьрлентуьвге йол ашкан

Анварбек Култаев, Дагестан язувшылар Союзынынъ секретари  Дагестан Язувшылар союзына – 90 йыл Быйыл бизим Дагестан Язувшылар союзы туьзилгенли 90 йыл толады. 1934-нши йылдынъ 15-нши июль куьнинде Махачкалада совет язувшыларынынъ 1-нши Савлайдагестан съезди ашылады. Оннан да алдын, 1934-нши йылдынъ апрель айында ВКП(б) Дагестан обкомынынъ бюросы соны уйгынлав акында оьзининъ карарын алады. Съездти оьткеруьв уьшин сырасында Юрий...

Новость на родном

Уллы шаирдинъ эстелигине

Каспийск каласынынъ краеведческий музейи «Дагестан-Медиа» АНО-сы ман бирге, Расул Гамзатовтынъ сыйлы мерекесине рас барып, сонынъ ишинде уйгынланатаган шаралар ишинде, Дагестан Республикасынынъ маданияты, аьдет-турмысы акында суьвретлер конкурсы озгарылувы акында билдиреди. Шарада кайтип кеспили, соьйтип, бу тармак бойынша кесписи болмаган суьвретшилер де катнаспага боладылар. Катнаспага болатаган аьдемлердинъ ясы 10 ястан кем болмага ярамайды, онынъ яшайтаган ери де...

Новость на родном

Ногай адабиаты ман кызыксынган

1974-нши йыл мен Махачкала каласына коьштим, 35 йыл узагында Даградиода ногай тилинде соьйлесуьвлерининъ биринши редакторы болып турдым эм Дагестан Язувшылар Союзы ман ийги байланыс туттым. Сонъ мени бир йылдан сонынъ етекшиси Расул Гамзатов Дагестаннынъ Язувшылар Союзынынъ правлениесининъ секретари этип беркитти эм: «Сизинъ адабиатынъыздынъ бурынгысы бек бай эм терен, эм сол зат акында дагестанлыларга айтпага амаллы...

Новость на родном

Коркынышлы не зат?

Коркынышлы! Уьй бузгандай куьлтиреп, Коьктен явын коьз аштырмай куйылса. Кара аспанды кара давдай этеклеп, Айындырык кулашланып атылса. Коркынышлы! Оькиметлер дуныяды Ягып салган савыт пынан толтырса. Оьсес ясап, баьзекеге ушырап, Казап от пан ер белинде ойнаса. Коркынышлы! Ата-ана, аьеллер Тувган тилден тувдыкларын айырса. Иеликти суьрип турган тиллердинъ Багайтлыгы баьленше деп алданса. Коркынышлы! Узак йыллар етекши Мектебинде...

Новость на родном

Элши туьстинъ куьлеткиси

(Басы 14-нши, 19-ншы номерлерде) Кызалак яттан уьйренмеге керек деп, оьзи-оьзин кыстап, тынышлык таппай, аьр бир дериске куьш салып, аьзирленип турды. Ол эртенликте турып, мектебке асыгып кетти. Дерислерде оьз билимлерин коьрсетип, окув дерислериннен бесевлер алып, куванышы койынына сыймай, завыкланып, кыймаслары ман да аманласып, уьйге йол алды. Сол он йылдынъ ишинде куьн сайын юретаган сокпактынъ аьр бир...