Новость на родном

 Дагестан Аькимбасыннынъ Язбасы- алдыга сенимли карав

Гульмира Нурдинова Уьстимиздеги йылдынъ курал айынынъ 29-ншы куьнинде Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов йылсайынлык Республикадынъ Халк Йыйынына каратылган Язбасы ман шыгып соьйледи. Ол оьз Язбасында билимлендируьв тармагына да айырым эсти каратты. Белгилеп оьтейик, республикамызда билимлендируьв объектлерининъ курылысы белсенли юреди.

Новость на родном

Енъуьвши кыз Ясалия

Балалардынъ уьстинликлери кайбиримизге де, боьтен де ясуьйкенлерге, ата-анага бек уьйкен куьез. Талаплы саьбийлер оьз оьнерлерин туьрли ерлерде коьрсетедилер. Соьйтип, Ясалия Алиева Сургут каласында яшайды, 4-нши класста окыйды. Кишкей болса да, Ясалия бек акыллы, окымыслы кызалак. Ол мектебте, кала бойынша озгарылатаган шараларда белсен катнасып, биринши орынларга тийисли болады.

Новость на родном

Мектеб оьз окувшыларын йолга салды

Тек туьнегуьн мектеблерде сонъгы занъ согылган эди, буьгуьнлерде Ортак патшалык сынавлар да, аьли болса, выпускной кешлик те артта калды. Мине энди он бир йыллык япсардынъ шетине еттилер: окыган тенълери мен сонъгы кере бирге (толы класс кебинде) йыйыладылар, оларда оьзлерининъ юрегиндеги сезимлери мен окытувшылары ман боьлиспеге болатаган шак… Ногай район мектеблеринде выпускной кешликлер оздылар. А-Х.Джанибеков атындагы...

Новость на родном

Келеекке уьйкен сенимлик пен

Аьр бир мектеб оьзининъ етимисли окувшылары ман оьктемсип, оларга келеекте уьйкен сенимликлер этип келеди. Фатима Алыпкачева – Кадрия атындагы мектебининъ 8-нши классынынъ етимисли окувшыларынынъ бириси. Ол – Камиль эм София Алыпкачевлардынъ аьелинде тунъгыш аьвлет. Кызалак бала шагыннан алып билимге уьйкен аваслыгы ман баскаланады. 2012-ншы йыл, «Юлдыз» балалар бавына барганда, кишкей кызалак саьбийлер уьшин китаплер мен...

Новость на родном

Балалардынъ кавыфсызлыгы – бас орында

Окув йылынынъ сонъында эм язгы таркавлар басында Кадрия атындагы мектебинде «Балалардынъ кавыфсызлыгы – ата-аналардынъ каьр шегуьви» деген тема бойынша ата-аналар йыйыны оьтти. Шара Россия Федерациясынынъ гимни мен басланды. Окувшы Мурзабек Курманалиевтинъ дуныядан кешуьви мен байланыста йыйылганлар, оьз кайгырувын билдирип, бир такыйка уьндемей токтадылар. Мектеб етекшиси Альфия Акимова конакларды эм окувшылардынъ ата-аналарын хошлады. Ол окув йылы...

Новость на родном

Ана тилим – алтын тилим

Ана тилим… Кайдай уьйкен маьнеси бар бу эки кыска соьздинъ! Кайдай йылувлык келеди бу соьзлерден аьдемге! Кайдай сезимлер тувдырадылар олар! Не уьшин? Неге десе «АНА» деген соьз бен коьп зат айтылган. Кайдай уьйкен орын тутады ол баладынъ яшавында. Ана бизди дуныяга эндирген, аьдуьвлеп оьстирген, таьтли уйкысын бес боьлген. Сондай сыйлы, абырайлы соьздинъ касында юреди «тил»...

Новость на родном

Эл алдында эр борышын намыслы толтырар

Ногай районында, савлай элимиздегиндей болып, язлык шакырув барады. Яс йигитлер, аьли алдынгы заманлардай болып, аьскерге ийги коьнъил мен, ойлары ман, сенуьви мен барадылар. Олар анълайдылар, Россия аьскеринде куллык этуьв – сыйлы, оьктемли эм абырайлы. Энъ де бас деп, аьскерде кызмет кылув – Россия Федерациясынынъ аьр бир эр аьдемининъ гражданлык борышы. Янъыларда оьзининъ гражданлык борышын толтырмага...

Новость на родном

Етимислери мен суьйиндиреди

Бизим кишкей ердеслеримиз тек тувган еринде тувыл, Элимиздинъ туьрли муьйислеринде оьз оьнерлери мен баска халкларга эм тувган миллетининъ атын танытып, айттырып, данълатып келедилер. Сондай талаплы ердеслеримиздинъ бириси болады Амина Марат кызы Джумагельдиева. Буьгуьнлерде Амина оьз аьели мен Норильск каласында яшайды. Ол куьн сайын оьз оьнерин оьстирип, окувында, суьйген спорт тармагында коьримли етимислерине етисип келеди. Амина...

Новость на родном

Сулыплы етекши

«Сени окыткан тувыл, сен кимде уьйренесинъ, сол окытувшынъ болады», – деген Ричард Бах. Акыйкатлай, биз оьмир бойынша уьйренемиз. Биревлер оьзининъ сулыбында, экиншилер баскалардынъ янъылысларында. Энъ де ийгиси каьмбил насихатшыды йолыкпага. Бек ийги ондай аьдем янынъда болса. Меним касымда тирев эм коьмекши болып келген насихатшым – Гульфира Айнадин кызы Ильясова. Ол Нариман авылындагы «Шолпан» балалар бавынынъ...

Новость на родном

Бизим халк адабиатынынъ досы эм насихатшысы

(Басы 14-нши номерде) Соннан бери кырк йыл да кетти. Институтты биткеннен сонъ, мен оьзимнинъ асарларымды ногай тилинде шыгатаган «Ленин йолы» (Черкесск каласы) эм «Кызыл байрак» (Терекли-Мектеб авылы) газеталарында баспалап басладым. Бир неше йыллар узагында ногай газетасы «Ленин йолында», сонъ «Кызыл байракта» куллык эттим. Сол йылларда Махачкалага келген заманымда Расул Гамзатов пан танысув вакытын излеп турдым....