Запись

Биринши занъ дериске шакырды

Билим куьни белгиленди

1-нши сентябрь – билим куьнине багысланган шатлыклы шаралар элимиздинъ, республикамыздынъ, соны ман районымыздынъ баьри школаларында оьтти. Россия школаларынынъ биринши классларына бу йыл бек коьп 1 миллион 800 мынъ окувшылар бардылар.

Сосы биринши кере биринши классларга бараяк окувшылар коьп куьткен шатлыклы куьн бу йыл мусылманлардынъ Курман байрамы ман рас келди. Сога коьре де биз сенемиз олардынъ билим дуныясындагы йыллары Кудайдынъ айырым коьмеги мен оьтер деп.

А.Джанибеков атындагы школада билим куьнине багысланган шарага окытувшылар, окувшылар, ата-аналар, конаклар йыйылдылар. Шатлыклы шарады 9-ншы класс окувшылары Камила Курганова эм Замир Мурзаев юриттилер. Олар РФ эм Дагестан байракларын коьтермеге ийги деген окувшылар Айшат Джумаевады эм Суюмбике Мамаевады шакырдылар. Окувшыларга каратылган кутлавларын эм йылы йоравларын бас деп школа етекшиси Курасхан Ярикбаева, сонъ «Ногайский район» МР аькимбасы Мухтарбий Аджеков, ДР ветеринария бойынша комитетининъ председатели Вахмурад Курчаев, 1-нши класслардынъ окытувшылары атыннан Нарбике Рахмедова , окувшылар атыннан Камила Кокшеева, ата-аналар атыннан Мадина Арсланова айттылар. В.Курчаев « Наркоманиядынъ алдын шалув бойынша илми ислер» олимпиадасынынъ республика кезегинде 3-нши орынды бийлеген 11-нши класс окувшысы Залимхан Аметовка Сый грамота тапшырды.

Бу шарада 1-нши класслардынъ окувшыларына да соьз берилмей калмайды. Олар да шалысып, юреклери телезип ятлавлар окыдылар. Бу йыл хайырга мунда доьрт 1-нши класс туьзилди. Олардынъ окытувшылары : М.Исаева, К.Бегалиева, Н.Рахмедова, Н.Кульчимаева.

1-нши занъды сокпага ыхтыяр Эмиля Камаловага эм Меседу Караевага берилди. Шалынады биринши занъ, шакырады ол балаларды биринши дериске, кызыклы билимлер дуныясына.

Н.Кожаева.

Суьвретте: 1-нши класс окувшылары ятлав айткан мезгили.

Запись

Ясуьйкенге кол созган

Саваплык
Коьмек этуьв – олардынъ ис аьрекетининъ бас борышы. Аьр бир белгиленген ерде оьз социаллык куллыкшылары бар. Солардынъ оьзлерининъ де боьлип алган, социаллык ярдамда керексинетаган аьдемлери де бар. Социаллык куллыкшылары ясуьйкенлерге уьйлерин де йыйнап, ярастырып та бередилер. Олардан – сыйлы ясуьйкенлерден коьплеген савболсынлар да, разылык соьзлер де эситедилер. Сыйласанъ – сый табарсынъ деп те босына айтылмаган. Коьбиси ерлерде социаллык куллыкшылар ман олар коьмек этетаган ясуьйкенлер араларында катнас осал болмайды.
Червленные Буруны авыл яшавшысы ялгыз ясуьйкен Кузеев Алимхан Мамбетович социаллык куллыкшыларына оьзининъ разылыгын билдирген. Социаллык куллыкшылары С.Муталимова, М.Байтемирова, А.Сабутова, Г.Телекова, М.Шамаева, А.Ялманбетова, А.Караева, К.Тенизбаева, З.Аджимусаева ясуьйкеннинъ турак уьйинде ярастырув ислерин эткенлер, азбарын да йыйнап алганлар.
Аьли Червленные Буруны авылында социаллык куллыкшыларыннан баска болып, айырым социаллык куллыкшылар бригадасы да аьрекет этеди. Сол бригада ман бирге социаллык куллыкшылары яз шагында коьп ярастырув ислер эткенлер.
Запись

Аьр биримиздинъ суьйикли исимиз

Уннан туьрли аьлемет затлар ясав – социаллык буйымлар ман пайдаланатаган аьдемлердинъ суьйикли ислерининъ бириси. Янъыларда Ясуьйкенлердинъ эм ден савлыгында кемшилиги бар аьдемлердинъ куьндизги ял алув боьлигининъ куллыкшылары оьзлеринде социаллык ярдам алатаган аьдемлер мен, уннан яраган затларын ясап, шара озгардылар. Сол шарада М.Култаева, Б.Башанова, С.Отарбаева эм Р.Ваисова катнастылар. Уннан аьлемет затлар ясав аьдемлердинъ художестволык болымлыгын оьстиреди. Туьрли ярасык ойыншыклар оьз коллары ман ясамага болады.

Бу истинъ аьлеметлиги сол, кулланылатаган баьри алатлар да экологиялык таза. Ун ман туздан ясалган затлар берк эм баасы да ушсыз. Боьтен де, колдан ясалган затлар аьлиги яшавда бек бааланады. Буьгуьнги шара аьр бир катнасканга оьзлеринде бар талапты ашыкламага яратувшылык мырсатты берди. Бу шарады уйгынлы оьткереек уьшин баьри керекли алатлар да аьзирленген эди эм ясуьйкенлер алдыларына туьрли туьсли иллюстрацияланган суьвретлер де салындылар. Олар болса, соларга карап, оьз суьвретин ясадылар. Аьр бир катнаскан коьтеринки коьнъили мен иследи.

Г.Оразалиева, Ясуьйкенлердинъ эм ден савлыгында кемшилиги бар аьдемлердинъ куьндизги ял алув боьлигининъ ис терапия бойынша инструкторы.

Запись

САВАПЛЫК

Ян эм юрек шакырувы ман

Биз – КЦСОН куллыкшылары халк пан куллык этемиз. Бизим куллыкшыларга коьплеген разылык соьзлер де айтыладылар, етекши Гульфира Капитуллаевадынъ атына хатлар да язылып туьседилер.

Мине янъыларда Гульфира Мавлимберди кызынынъ атына Терекли-Мектеб яшавшылары Каирбек эм Авархан Джумагишиевлердинъ атыннан сонъгы иштелиги болган хат келген:

Запись

Яратувшылык кешлиги

Адабиат

Балкар шаир эм коьшируьвши Салих Гуртуевтинъ 80 йыллыгына багысланып, Р.Гамзатов атындагы миллет китапханасында адабиат кешлик озды. Шаир оьзининъ «Досларды сакланъыз» эм «Чинара салкынында» деген китаплери мен окувшыларды таныстырды.

«Досларды сакланъыз» деген китапте шаир дагестан шаирлерининъ ятлавларынынъ коьшируьвлерин баспалаган, экинши китап – Кавказ язувшылар клубынынъ агзаларынынъ ятлавларынынъ орыс тилинде антологиясы.

Кабарты-Балкариядынъ халк шаири, Кавказ язувшылар клубынынъ сыйлы президенти Салих Гуртуев клуб акында хабарлады. Шарада клубтынъ дагестан боьлигининъ етекшиси М.Муслимова шыгып соьйледи. Солак ок кутлав соьзлери мен клубтынъ агзалары соьйледилер.

Шара тамамында «Дагестан узденлери» региональли ямагат организациясынынъ председатели К.Умаханов С.Гуртуевке Сый грамоталар эм разылык хатлар тапшырды.

Бизим хабаршы

Запись

Элли йыл бирге

Мереке

Мине 50 йыл бойы Ногай районынынъ Карасу авылында татымлыкта, тил-бирликте Арикбаевлердинъ аьели яшап келеди. Аьел басларынынъ аьр кайсысы яшавда уьйкен аьдемшилик, акылбалыклык пан авыл яшавшылары арасында сый-абырай казанып келген.

1967-нши Бальбек акай Оьлмес абай ман яс шагында бир-бирин яратып, аьел курадылар. Сол курган аьелин яслар оьз яваплыгы, ис суьерлиги, туьз ниетлиги мен аявлап, беркитип, коршалап келдилер. Аьел яшавы тек байрам куьнлерден туьзилмейди. Оьз кыйыны да, куваныш куьнлери де коьп болады. Кайсы заманда да аьел ясуьйкенлери сол куьнлерди бирге боьлисип келдилер.

Бальбек-акай кесписи бойынша инженер болады. Оьз кесписи бойынша ол Терекли-Мектебте, Нариман, Карасу авылларында сол заманларда «Путь Ленина», Ленин атындагы совхозларында ийги куллыкшылардынъ бириси болган. Бальбектинъ ян косагы Оьлмес те Нариман авыл мектебининъ буфетинде куллык эткен. 1978-нши йылда яс аьел Карасу авылына кайтады эм Оьлмес «Шатлык» балалар бавында завхоз аьрекетин 20 йыллар бойы юриткен. Кайда ислесе де олар оьз исинде яваплык пан, куллык суьерлиги мен, нызамлыгы ман баскаланганлар. Кырда эм уьйдеги куллыкты да бирге этип келгенлер. Эм дайым исте де, яшавда да оьзлери коьрим болып, балаларында да, уныкларында да яваплыкты, алаллыкты тербияламага шалысканлар.

Буьгуьнлерде ис ветеранлары сыйлы тыншаювда болса да, бир куьн де куллыксыз олтырмайдылар. Олар яс несилин аякка салып, оларды аталыгына, аьелине пайдалы этпеге куьшлерин салып келедилер. Олардынъ куьезин уныкларынынъ исндеги, окувларындагы коьрсеткен уьстинликлери толтырып келедилер.

Олардынъ 4 аьвлетлери йогары билим алып, яшавда оьз орынларын таптылар. Адильхан увылларынынъ оьмири кыска болды. Руслан Ростов каласында йогары билим алган, Шешен Республикасында куллык этеди. Арслан Сургут каласында нефтегазда аьрекет этеди. Сылув кызлары Сыйлыхан балалар бавында тербиялавшы аьрекет исин юритеди. Айшат эм Мадина келинлери де оьз сайлаган кеспилери бойынша куллык этедилер. Баладынъ баласы балдан таьтли дейдилер, ногайда. Уныкларынынъ бириси Арсен юрист кесписин байырлаган, Буденновск каласында куллык этеди. Алан, Адильхан 3 эм 4 курста йогары окув ошакларында билим аладылар. Кишкей уныклары Алтынай, Айнара, Алима, Азиз, Хансултан мектебте, балалар бавында оьз етимислери мен атасы ман тетесининъ коьнъилин коьтерип келедилер.

Мине тезден татым аьелининъ тоьгерегинде Бальбек эм Оьлмес Арикбаевлер аьел туьзилгенли 50 йыллык мерекесин, алтын тойын белгилейдилер. Бу акылбалык, наьсипли аьел басларынынъ яшавы, коьрсеткен уьлгиси онынъ аьвлетлерине, уныкларына, авыл яшавшыларына коьрим болып келеди.

Узак аьел яшавынынъ сыхырлыгы менимше, бири бирине алаллык, сенимлик, суьйим болады. Эм солардынъ баьрисин де бу аьел баслары яшавында кулланып, наьсипке ашкыш этип келедилер. Узак оьмир сизге, коьримли аьел иелери! Яхшылыгынъыз узак болсын!

Г.Нурдинова.

Запись

Дагестанец Абдусамат Магомедов – призер Всероссийского конкурса пчеловодов

Дагестанец Абдусамат Магомедов занял II место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод».

На проходившем в столице Башкортостана соревновании лучших пчеловодов из 20 регионов страны он получил 97 баллов из 100 возможных, уступив победителю всего один балл.

В ходе конкурса его участники ответили на 30 вопросов о биологии и содержании пчел, методах их разведения и размножения, племенной работе, болезнях и вредителях насекомых, а также выполнили задания по технологии содержания пчел, осенних работах на пасеке.

Сам Абдусамат Магомедов в г. Уфе не впервые. Он учился здесь в Башкирском аграрном университете, после чего вернулся в родной Дагестан преподавать пчеловодство.

 Как уверяет призер конкурса, любовь к пчелам он впитал с детства, помогая отцу на его небольшой пасеке в огороде.

 «Я очень люблю пчел. Без пчеловодства моя жизнь немыслима. Я здесь не ради призов и наград, а ради того, чтобы воспользоваться прекрасной возможностью поделиться опытом с лучшими пчеловодами России», – говорит Абдусамат Магомедов.

 Добавим, что конкурс посетили президент Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Филип Маккейб, а также представители ассоциаций Ирландии, Турции, Танзании и других стран.

Запись

День Государственного флага России отметят в Махачкале

Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День Государственного флага Российской Федерации.

В честь праздника в городе Махачкале пройдет ряд мероприятий, посвященных этому знаменательному событию: книжные выставки, познавательные викторины, информационные часы в библиотеках города, спортивные состязания, конкурсы рисунков, круглые столы и встречи в центрах традиционной культуры народов России в пригородных поселках и селах столицы и т.д.

Во вторник, 22 августа, специалистами Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации г.Махачкалы и активистами Городского молодежного центра будет организована молодежная акция по раздаче ленточек «триколор» в столичных парках. Кроме того, в рамках проходящего с 22 по 26 августа Международного молодежного саммита «Каспий-2017» пройдет флешмоб – развертывание масштабного флага России на базе спортивно-оздоровительного центра «Журавли».

Главным событием праздника станет торжественное мероприятие на площадке перед Русским драматическим театром им. М.Горького, организованное Управлением культуры администрации г.Махачкалы. Участников поприветствуют первые лица города и республики, затем начнется культурная программа, в рамках которой выступят лучшие махачкалинские исполнители и творческие коллективы, воспитанники детских школ искусств и солисты Детской филармонии. Начало концерта в 10:30.

Отметим, что День Государственного флага России – один из официальных праздников России. Он установлен в 1994 году указом Президента Российской Федерации и посвящён возрождённому флагу Российской Федерации – России – государственному триколору. В государственной символике России отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная история, подвиги российского народа.

День Российского флага помогает объединить общество на вечных ценностях – патриотизме, государственности. Он вызывает в нас чувство гордости за великую страну и наших соотечественников.

Праздник не является выходным днём.

 

Управление пресс-службы администрации г.Махачкалы

Запись

Стартовали конкурсные испытания на лучшую организацию туристической деятельности в муниципалитетах

В территориальных округах Республики Дагестан проходят соревнования, в рамках конкурса минтуризма Дагестана «На лучшую организацию туристической деятельности в муниципальных образованиях РД». Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, для оценки туристической привлекательности территорий, в конкурсную комиссию включило полномочных Представителей Главы Дагестана в четырех территориальных округах, депутатов НС РД, представителей минприроды Дагестана, агентства по предпринимательству РД, минпечати РД, минстроя РД, минэкономики РД, минкультуры РД, ученых и общественных деятелей, туроператоров Дагестана.

Конкурсная комиссия заседание проводила в одном из модернизированных средств размещения на побережье города Дербент – гостиничном комплексе «Алые паруса». Изучая номерной фонд гостиницы, министр по туризму и народным художественным промыслам РД Рабият Закавова отметила, что отель вполне отвечает требованиям категории «5 звезд», а предоставляемые услуги отдыха и оздоровления, как, к примеру, медкабинеты, соответствуют европейским стандартам оказания лечебных услуг.

От южного территориального округа, в конкурсе приняли участие 9 муниципальных образований. Представители администраций муниципалитетов, курирующие сферу туризма, с предварительными заявками представили презентации, которые должны были отразить объекты размещения в муниципалитете, количество турмаршрутов, объекты питания, событийные мероприятия, формы продвижения туристической привлекательности территории. На окружном заседании комиссии, с презентациями выступили представители Рутульского, Кайтагского, Хивского, Докузпаринского, Магарамкентского, Агульского, Ахтынского, Дербентского района и города Дербент. Кроме того, Ахтынский район представил театрализованный вариант массового событийного мероприятия – праздник «Шарвили». По оценке членов комиссии, все территории обладают уникальными возможностями для развития туризма, но не все подготовили соответствующие презентации. Центр развития туризма, в южном территориальном округе – это город Дербент, в 2016 году его посетили 88 тысяч человек. В Дербенте 9 разработанных турмаршрутов, 16 объектов истории и архитектуры, 107 памятников республиканского и федерального значения. Заместитель начальника отдела социальной политики администрации МР «Кайтагский район» Магомедзапир Аммаев отметил, что конкурс очень вовремя проводят.

«У нас есть возможность посмотреть на то, как организуют работу в сфере туризма в соседних районах, на что обращают внимание, как продвигают свои особенности. Нам есть чему друг у друга поучиться», - сказал представитель Кайтагского района.

Конкурсная комиссия центрального территориального округа заседала в конференц-зале администрации города Каспийск. На конкурс презентации представили Буйнакский, Кумторкалинский, Сергокалинский, Кизилюртовский, Карабудахкентский, Каякентский районы и города Буйнакск, Избербаш и Каспийск. Комиссия, которую возглавляет министр по туризму и народным художественным промыслам РД Рабият Закавова отметила слабую работу всех муниципальных образований центрального территориального округа в направлении разработки новых туристических маршрутов.

«Туризм – это не социальный, а экономический блок, который, в перспективе, принесет немаленькие доходы муниципалитету, Этой сфере большое внимание сегодня уделяют на федеральном уровне, Глава Республики Дагестан обозначил туризм приоритетным направлением развития региона, потому, с вашей стороны, на местах, нужно сделать все, чтобы привлечь туриста на вашу территорию, заставить отдыхающих оставить свои деньги у вас в муниципалитете», - отметила Закавова.

Конкурс на лучшую организацию туристической деятельности в горном территориальном округе пройдет 16 августа, а в северном территориальном округе 17 числа.

Запись

Иси мен халкына алал

Иси мен халкына алал

Янъыларда мага Нариман авылынынъ яшавшысы Назира Кельдимурат кызы Абдулхамитова ман хабарласпага туьсти. Назира Кельдимурат кызы халкын яны ман суьйгенлердинъ, ногай тилин таралтув, саклав, оьрлендируьв бойынша коьп куллык этип келгенлердинъ бириси болады. Ол асылы ман Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылыннан. Ол согыс катнасувшысы Кельдимурат эм Салиметтинъ 9 балалы татым аьелинде тувган. Джанибеков атындагы мектебинде билим алган. Ана тил эм адабиатыннан окытувшысы Оьлмес Кусеповна яс кыздынъ юрегинде тувган тилине суьйимин тувдырды, эм кыз халк патриоты Бальбек Кельдасовтынъ кенъеси мен Карашай-Шеркеш педагогикалык институтынынъ филологиялык боьлигине туьседи.1976-ншы йыл окытувшы кесписин байырлап, Нариман авыл орта мектебине орыс тил эм адабиаты бойынша окытувшы болып аьрекет этеди. Сол йыл ол ногай яс Суюнбек пен яшавын байлайды. Мектебте аьрекет эткенде "Халк яратувшылыгын суьювшилери" кружогын да юритеди. Музейге деп бай материалларын йыйнайды, бесик, бокша, каптал, бурынгы кыскаяклылардынъ куьмис ярасыклавлары эм сондай баска затлар. Тек 10 йылдан сонъ Назира Кельдимурат кызына ногай тил эм адабиаты бойынша дерисин окытпага, авыл китапханасында аьрекет этпеге амал тувады. Ол туьрли язувшыларга, байрамларга багысланган кешликлер озгарады. Оларга сценарийлер язады. 1990-ншы йыл ол коьп талаплы аьдемлер мен, айтпага, М.Авезов, М.Кожаев, Л.Уразаева, С.Майлыбаева ман байланыс тутып келеди. Олар да керек ерде оьз ярдамы, маслагаты ман боьлисип келгенлер. 1990-ншы йылда халк бактысын шеккен Б.Кельдасовтынъ кенъеси мен окытувшы кыскаяклы Терекли Мектебте аьрекет эткен педучилищеде куллык этеди. Онда Назира Кельдимурат кызы ана тилиннен бай иштелиги болган кабинетин ярастырады. Педучилищеде аьрекет эткен йыллар сол заманда район аькимбасы

А.Аджиевтинъ (Яткан ери ярык болсын) маслагаты ман Махачкаладагы Тахо Годи атындагы институтынынъ илми куллыкшысы болмага амал тувады. Кулланувга керек программа китаплерин туьзеди. Сол йылларда районда кешки окув мектеблери ашылып баслайдылар. 1993-нши йыл окытувшылардынъ билимин арттырув бойынша институтында ногай тил кафедрасында аьрекет этеди. Ногай, Кизляр, Тарумовка районларында ногай тили кайтип окылувын тергеген, окытувшыларга ногай тилиннен курсларын уьш йыл бойы озгарып келген. Боьтен де Назира Кельдимурат кызынынъ эсинде белгили зейинли суьвретшимиз С.Батыровтынъ, Дагестаннынъ ат казанган маданият аьрекетшиси А.Кумратовадынъ, халк патриоты Р.Шугаиповтынъ йыйналып халкынынъ маьселери уьстинде соьйлеви, онынъ келеектегиси уьшин яны авырувы, С.Батыровтынъ балалар уьшин букварь шыгарайык, мен суьвретлерин ясайым, сен астына ногайша яз дегени, тап буьгуьндей эсинде. Ама олардынъ сол мырады яшавга айланмады.

Буьгуьнги ана тилимиздинъ авыр аьлде аьр кайсымызды да тынышсызландырады. Эм сол маьселе бойынша ана тилимизге балалардынъ эсин кайтип каратув, ога суьйимин кайтип оьстируьв керек деген соравымды да ана тили бойынша специалисти Назира Кельдимурат кызына бермей калмадым.

- Ана тилин балага суьйдируьв уьшин орыс тилинде тувыл, ногай тилинде кыска ятлавларын, доьртликлерин уьйретпеге шалысынъыз, конак келсе, ортага шыгарып айттыртпага боласыз, ол зат баладынъ эсинде коьпке сакланады.Буьгуьнлерде аьр кайсымыздынъ колымызда телефон бар, сол телефоннынъ, орамнынъ, уьйдинъ, машинадынъ номери сан атка битеди, соларды ногайша айтканын талапланъыз. Балаларымыз коьбисинше мультфильм алдында заманларын йибередилер, мультфильмлер ногай тилине коьширилсе экен. Сол заманда ана тилинде енъил соьйлер эдилер.

Ногай халк театры коьп йыллар бойы ногай тилинде онлаган спектакльлерин салган. Сол туьрли темаларга багысланган спектакльлер толы кебинде интернетке салынса, туьрли ерлерде яшаган ногайга оьз тилинде спектакльлерди аьели мен уьйинде карамага амал болаяк эди. Сол соравым ман мен ногай халк театрынынъ етекшиси С.Джумакаев пен де соьйледим. Ол халкымыздынъ уьйкен патриоты, онынъ ногай маданиятына коскан уьлисин театр коьрсетуьвлерин халк суьйип карайды, каравшыларынынъ саны да оьседи. Интернетте де ол оьз каравшыларынынъ эсин каратаягына соьз йок. Буьгуьнлерде мен Сургут каласында балаларым, уныклары ман тураман. Сол алыс якларда да оьз халкынынъ бактысы, онынъ тили уьшин яны авырыйтаган аьдемлер бар экени сезиледи. Сургут каласында ногай яслар союзы аьрекет этип баслаганы коьп болмайды. Оны патриот ногай ясымыз Р.Нуралиев басшылап баслады. Сургут каласынынъ тоьгерегинде орынласкан коьп ногайлар яшаган Федоровка авылында Ногай ямагаты туьзилген. Онда яшаган талаплы балаларымыздынъ, ясларымыздынъ оьнерлери аркалы халклар ара оьткен байрамларда сырт яшавшыларын ногай халкымыздынъ бай маданияты ман таныстырып келедилер. Оьз билгенимиз бен, маслагатымыз бан биз де боьлисип келемиз.Сырт якларга кеткен ясларымыздынъ тек акша табув ман каьрлеп калмай, алыста да оьз маданиятын, тилин саклавда, оьрлендируьвде шетте турмай, катнасувы бизди суьйиндирмей де болмайды,- дейди Назира Кельдимурат кызы яслардынъ сондай уьстинликлерине суьйинип.

Назира эм Суюнбек Абдулхамитовлардынъ курган татым аьелинде Даурбек, Абдулхаир, Нурлыхан тербияландылар. Уьш аьвлети де йогары билим алып, буьгуьнлерде оьз ислери бойынша каьрлейдилер. Нурлыхан кызы анасынынъ йолын кувып окытувшы кесписин сайлады. 9 уныклары онынъ тоьгерегинде айланып, куьезин арттырадылар.

Олардынъ аьр кайсысына бала шагыннан Назира Кельдимурат кызы оьз ана тилин билмеге, сыйламага, халкынынъ шынты патриоты болганын синъдирип, уьйретип келеди.

Г.Нурдинова.