Запись

Ногай адабиаты оьрленсин

Быйыл савлай элимиз Адабиат йылын белгилейди. Бу йылдынъ ишинде этилинген коьплеген шаралар адабиат, ана тилине багысланган. Соьйтип, янъыларда Терекли-Мектеб авылында орынласкан орталык китапхана меканында ногай адабиатынынъ маьселелерине багысланган тоьгерек стол озгарылды. Шарада ногай язувшылары эм шаирлери Мурат Авезов, Магомед-Али Ханов, Салимет Майлыбаева, Тахир Акманбетов, Айнара Нургишиева, Венера Кидирниязова, Гульфира Бекмуратова, "Ногай Эл" ФНКА Йогары миллет советининъ председателининъ орынбасары Султан Магрупович Джумаев, "Шоьл тавысы" республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева, район авыл китапханаларынынъ етекшилери ортакшылык эттилер. 

Запись

Камилла — авыл оьктемлиги

Нариман авыл орта мектебининъ 11-нши класс окувшысы Камилла Юмагельди кызы Менглигазиева, Анапа каласында оьткен спорттынъ кикбоксинг кеби бойынша дуныя кубогынынъ чемпионатында ортакшылык этип, биринши орынга тийисли болып келди.

Запись

Эстелик тоьгереги ярастырылды

Янъыларда Терекли-Мектебтинъ Ясуьйкенлер советининъ йыйынында афган согысынынъ оьзгерислеринде катнаскан ветеранларына салынган эстелигининъ тоьгерегин ярастырув деген ой каралган эди. "Село Терекли-Мектеб" СП МО аькимбасы З.Аджибайрамовтынъ етекшилиги мен парк ишинде сол эстеликтинъ тоьгереги ярастырылып, плитка тоьселди.

Запись

Уьстинликлер мен абытлайды алдыга

Менимше, инсаннынъ баьри касиетлери де школада окыган йылларында кепленеди. Тек окувшылар сол затты анъласа экен эм маьне берип окыса экен. Баска яктан караганда, ойлайсынъ, аьли оларга окымага баьри амаллар да бар, тек окымага аваслык болсын. Окымага суьйгенлер ЕГЭ сынавларын ийги этип оьтип, элимиздинъ туьрли муьйислеринде окыйдылар. Бизим школаларда да талаплы эм билимли балалар бар. Милана Курганова – А-Х.Джанибеков атындагы школадынъ  6-ншы класс окувшысы. Школада ол – ийгилердинъ сырасында. 

Запись

Авыл аькимбасы — школада конакта

Янъыларда "село Терекли-Мектеб" СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов А.Джанибеков атындагы орта школадынъ окытувшылар коллективи мен йолыгысты. Мунда "Ногайский район" МО Депутатлар йыйынынынъ депутаты Ш.Мунгишиев эм "Шоьл тавысы" республикалык газетасынынъ бас редакторы Э.Кожаева ортакшылык эттилер. 

Запись

Дуныя ийги ислерге таянады

Республикамызда 2012-нши йылдан алып "Осенний марафон добрых дел" деген акциясы куьз шагында оьтеди. Быйыл да сол ийги аьдет уьзилмей  савлай республикамызда, сонынъ сырасында Ногай районда да айтылган акция бойынша туьрли шаралар "Ногайский район" МО администрациясындагы "Яслык" яслар орталыгы эм Балалар яратувшылык уьйининъ баславы ман уйгынландылар. 

Запись

Баьтирлер аллеясы ма, авлак па?

Кишкей Аталыгым деп кайбир аьдем оьзининъ туратаган ерин суьеди, онынъ оьрленгенин, ярасык болганын кайсымыз да суьемиз. Эм терислик коьрсек, айтпай да, ашувланмай да болмаймыз. Терекли-Мектеб орталыгында Баьтирлер аллеясы орынласкан.