Запись

Илми дуныясында янъылык

«Сынтаслар. Ногай шоьлинде камыр казыклар» деген китаптинъ баспадан шыгувы илми дуныясында янъылык эсабында болды демеге керек. Ол – ногай эпиграфика бойынша биринши излев-актарув куллык.

Запись

Ак ниетли аьрекет

Ногай район администрациясында яслардынъ регионаллык ямагат козгалысынынъ «Защитное лесонасаждение Ногайской степи» проектин яшавга шыгарылувынынъ барысы ойласылув ман кенъес озгарылды.

Запись

Ногайымнынъ оьктемлиги эм данъкы

Аьр халктынъ маданиятынынъ тарихинде бар аьдемлер оьз аты ман халк оьктемлигин эм данъкын арттыратаган. Ногайлар арасында сондай белгили аьдемлердинъ бириси – биринши кеспили суьвретши Сраждин Самединович Батыров.

Запись

Гражданлар аьр саьли куьн кабыл этилинееклер

ДР Оькиметининъ распоряжениеси мен (№28-р, 26.01.2016 й.) етекшиленип эм яшавшылардынъ аьризелери мен куллык этуьвдинъ пайдалыгын арттырув, «Ногайский район» МО-сынынъ ерли само-управление органларынынъ куллыгы акында яшавшылар толысынша билсин уьшин аьр саьли куьн «Ногайский район» МО етекшилиги мен гражданларды кабыл этуьв бирлик куьни – ашык эсиклер куьни деп токтастырылган.

Запись

Согыс ветеранына — сый

Янъыларда «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Рашид Шангереев эм Районнынъ согыс, ис эм Савытлы куьшлер ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, Куьнбатар авылынынъ сыйлы ясуьйкени, Уллы Аталык согысынынъ ветераны Шамшид Шуваковтынъ уьйинде болып, оны 94 яска толувы ман кутладылар, Сый грамота, баалы савкат эм акшалай савга тапшырдылар. Сыйлы агай келгенлерге разылыгын билдирди, район активистлери онынъ уьйинде конак эсабында тез-тез болатаганын белгиледи.

Запись

Хош келдинъ, Навруз!

Навруз айынынъ 21-нши куьни. Район маданият уьйининъ алдында уьйкен терме курылып, авылдынъ ярасык кийинген ясуьйкенлери, яслары эм балалары байрамга деп йыйналганлар. Мунда кишкей ярмалык та уйгынланган эди.  

Запись

Ана тилиннен энъ ийги окытувшысы белгиленди

«Ана тилиннен ийги окытувшы» деген ярыс 2008-нши йылдан озгарылады. Йыл сайын Республикамыздынъ билимлендируьв учреждениелерининъ ийги окытувшылары онынъ катнасувшылары болып келедилер. Олар оьзлерининъ кеспилик эм яратувшылык амалларын, аьлиги замандагы билимлендируьв технологиялар ман куллык этип болувынынъ оьлшемин коьрсетип келедилер. 

Запись

«БИЗ БИРГЕ!»

Танъла, 18-нши мартта, Махачкалада Авар театры алдындагы майданда, Крым ман Россиядынъ косылганлы эки йыл оьткенине багысланып, «Биз бирге!» деп байрам концерт-митинги оьтеек. Онда муниципаллык туьзилислер ваькиллери, вузлар студентлери, политикалык партиялардынъ эм ямагат организациялардынъ дагестан регионаллык боьликлерининъ ваькиллери ортакшылык этееклер. 

Запись

Дагестанда аты белгили аьдем

Дагестан Республикасынынъ коьрнекли аьдемлерининъ бириси – Вячеслав Степанович Паламарчук. Ол республикамыздынъ белгили политика аьрекетшиси ДР муниципаллык туьзилислер Советининъ кала округлар палатасынынъ Председатели болады.

Запись

Азнаур Аджиев бизде конакта

Уьстимиздеги йылдынъ февраль айынынъ 27-нши куьнинде ДР Баспа эм информация министри Азнаур Аджиев Ногай районында халк пан йолыгыс озгарды. Сонда «Ногайский район» МО аькимбасы Казмагомед Янбулатов эм администрациядынъ баска яваплы куллыкшылары да бар эдилер.