Запись

Сый иесин тапкан

Аьр бир аьдем оьз бактысын оьзи туьзеди деген соьзлер акыйкат. Соьйтип, Ахмет Аминович Ярлыкапов аьлим дуныясында белгили инсанлардынъ бириси, сол затка ол оьзининъ куьшин де, билимин де салган. Аьлим ердесимиздинъ ногай халкынынъ данъкын арттырганы, оны оьрге коьтергени босына кетпегенине баьримиз де суьйинемиз.

Запись

Ана тилин саклав — ортак борыш

«Аьдем капиталы» приоритетли проектининъ, «Ярыкландырылган Дагестан»  подпроектин яшавга шыгарув, Дагестан халкларынынъ ана тилин саклав, оьрлендируьв эм сыйын арттырув мырадта Бабаюрттынъ 2-нши номерли орта школасынынъ негизинде «Ана тиллердинъ театрлык фестивали» озгарылды.

Запись

Халк хайырына аьрекет этедилер

Куткарувшы тармагында ислегенлердинъ куллыгы  кыйын, соны ман бирге бек маьнели. Яшавшылардынъ кавыфсызлыгы эм рахатлыгы олардынъ колларында десек те, янъылыс болмас. МЧС боьликлеринде тек эркли, коркыныш пан таныс болмаган инсанлар аьрекет этедилер.

Запись

Борышларын намыслы толтырганлар

1989-ншы йылдынъ 15-нши феврали бизим элимиздинъ тарихине куванышлы, соны ман бирге мунълы куьн болып кирди. Белгиленген  куьн совет аьскерлери Афганистан ериннен шыгарылганлар. Мине сосы куьннен бери 27 йыл озды. Не шаклы заман кетсе де, он йылга созылган афган согысы онынъ катнасувшыларына эм олардынъ аьеллерине салган яралар битпейди. Бу куьн элимиздинъ туьрли муьйислеринде интернационалист борышларын алал кепте толтырган аьскершилерге сый этилип, шаралар оьткериледи. 

Запись

Борышларын намыслы толтырганлар

1989-ншы йылдынъ 15-нши феврали бизим элимиздинъ тарихине куванышлы, соны ман бирге мунълы куьн болып кирди. Белгиленген  куьн совет аьскерлери Афганистан ериннен шыгарылганлар. Мине сосы куьннен бери 27 йыл озды. Не шаклы заман кетсе де, он йылга созылган афган согысы онынъ катнасувшыларына эм олардынъ аьеллерине салган яралар битпейди. Бу куьн элимиздинъ туьрли муьйислеринде интернационалист борышларын алал кепте толтырган аьскершилерге сый этилип, шаралар оьткериледи. 

Запись

Алибий Романов — «Йыл аьдеми-2015»

«Шагында шанъ шыгармас эр болмас», – деген атайлар. Сондай йигитлердинъ эсабыннан аьлиги заманда Алибий Куьбий увылы Романов оьткен йылдынъ ызында Москвадагы ногай ердеслеримиздинъ ямагаты атыннан «Йыл аьдеми – 2015» деген оьрметли атка тийисли болган эди. Янъыларда, 6-ншы февральде, ога сол сыйлы аттынъ Дипломы элимиздинъ бас каласында шатлыклы оьр аьлде тапшырылган. 

Запись

Оьнерлеринъ оьр этилсин, Ногайым!

Меним халкымнынъ энъ де уьйкен байлыгы – инсанлар. Бир заманда уллы, сансыз болган Ногайымнынъ сыйын  аьр дайым да йигерли, талаплы, бажарымлы аьдемлер коьтергенлер. Буьгуьнлерде де халкымыз савлай дуныяга белгили деп айтсам, сол соьзлеримде бир янъылыс та болмас деп шекленмеймен. Аьлиги кыйынлы заманда да шоьлимизди данък эткен йигитлеримиз аз тувыл. Солардынъ биреви – белгили ногай предприниматель, «Ногай Эл» радиостанциясын уйгынлавшы, «Бозторгай» фермер хозяйствосынынъ басы Мухтарбий Аджеков. Онынъ халкы уьшин салган кыйыны бир де мутылмаяк.