Новость на родном

Сапатлы билимлендируьв – танълагы онъайлык

Нурият Кожаева Дагестан Аькимбасы ДР Халк Йыйынына каратылган Язбасы ман шыгып соьйледи. Ол оьзининъ язбасында билимлендируьв тармагына уьйкен эс этти. Буьгуьн билимлендируьв республикамыздынъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ негизли майданы болады. Регионымызда билимлендируьв сапатлы болсын деген ниет пен, уьйкен куллык этилинген эм этилинеди. Дагестан салынаяткан янъы мектеблери эм балалар бавлары ман, солай ок капиталлык ярастырув этилинетаган мектеблер саны...

Новость на родном

Дагестан Аькимбасынынъ Язбасы – республика яшавында айырым оьзгерис

Любовь Уразаева Курал айынынъ 29-да Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Алимович Меликов ДР Халк Йыйынына каратылган йылсайынлык Язбасы ман шыгып соьйлеек. Оьз соьзинде ол регион оьрленуьвининъ бас йолларын эм ювык ара болжалга приоритетли борышларды белгилеек.

Новость на родном

Дагестан поэзиясынынъ яркын юлдызы

Любовь Уразаева  Сулейман Стальскийдинъ тувганлы 155 йыллыгы республикамыздынъ эм шаирдинъ тувган еринде кенъ аьлинде белгиленеди. Сол сыйлы мереке мен байланыста ДР Аькимбасы Сергей Меликовтынъ баславы ман коьп шаралар озгарылады. Республика етекшиси оны дагестан поэзиясынынъ яркын юлдызы деп атаган. Йогары баа бергенлер Сулейман Стальскийдинъ яратувшылыгына Максим Горький, Борис Пастернак, Николай Тихонов эм коьплеген баскалар.

Новость на родном

Йолыгыс кызыклы эди

Мереке Галима Курганова  Янъыларда А-Х. Джанибеков атындагы мектебининъ актовый залында, ногай халкымыздынъ талаплы аьдемлерининъ бириси, Россиядынъ эм Дагестаннынъ ат казанган маданият куллыкшысы, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган артисти, РФ Язувшылар, Журналистлер, Композиторлар Союзларынынъ агзасы Яхья Таймасхан увылы Кудайбердиевтинъ мерекесине рас барып, яратувшылык кешлик озгарылды.

Новость на родном

Эрлер болса, эл коркпас

СВО катнасувшысы акында Гульмира Нурдинова Савлай Россия халкларынынъ увылларындай болып, бизим ногай ердеслеримиз де элимиздинъ бойсынмаслыгы эм ер юзиндеги тынышлык уьшин Украинада озгарылатаган согыс спецоперация юрген ерлерде алдына салынган борышын намыслы эм йигитлерше толтырып келедилер. Сондай йигитлердинъ бириси болады ердесимиз Ислам Агали увылы Садинов. Ислам 1990-ншы йылдынъ сары тамбыз айынынъ 21-нши куьнинде Нефтекум районынынъ Тукуй-Мектеб...

Новость на родном

Оьлимсизликке абытлаган Сулейман

Гульфира Бекмуратова, Россия Язувшылар союзынынъ агзасы. «Тувган ярыкландырувдынъ янъы негизин салувшылардынъ бактысын куьнлеймен. Сонда баьри зат та — маданият: олардынъ аьр бир абыты, тынысы, эткен исининъ эм ойынынъ барысы, олардынъ кевдеси анъ байлыкка толы, баьриси де пайдалы. Онынъ шыгармаларыннан баскалай, халк акынынынъ яшавы — оьзи эстелик келеектеги несилге. Солай Сулейман Стальский мен де болаяк. Кайсы...

Новость на родном

Тувган ерде иси мен пайдалы

Регионлар бети  Уьстимиздеги йылда Кизляр районынынынъ Огузер авылында 16 мынънан артык гектар авыл хозяйстволык ерлерине дуьги шашылаяк. Тувган Огузер авылынынъ шетинде фермер Абакар Эскендиров тасланган дуьги чеклерин карап баслады. Ерли фермер коькек айынынъ сонъында сол ерлерге эрте шыгатаган дуьгидинъ ийги деп белгили болган «Регул» сортын шашпага мыратланады. Сол себептен буьгуьнлерде сувгарув татавыллары тазаланып, авыл хозяйстволык...

Новость на родном

Дагестаннынъ оьрленуьвине орыслардынъ косымы

Бизим ортак борыш – оларды аты-атлары ман эскеруьв Дагестан совет власти йылларында билимлиги осал яшавшылары ман баьри яктан да арт калган ерден оьрленген промышленность, авыл хозяйство тармаклы крайга, оьрленип келеяткан илми, маданият, билимлендируьв регионнан аьлимлер, язувшылар, суьвретшилер, халк колы ман болдырув ис усталары болган областьке айланган. Юз йыл ишинде Дагестан Россия Федерациясынынъ уьйкен, бай, экономика,...

Новость на родном

Ногай ярыкландырувшыларга багысланып

Илми мен ис казна капы ашкандай Ногай район орталык китапханасында ногай ярыкландырувшылардынъ, ногай адабиатынынъ негизин салувшылардынъ мерекелерине багысланып шаралар оьттилер. Уьстимиздеги йылдынъ навруз айында окытувшы, ногай фольклорын йыйнавшы эм тергевши Абдул-Хамид Джанибековка – 145 йыл, совет ногай поэзиясынынъ классиги, коьшируьвши, окытувшы Муса Курманалиевке 130 йыл толаяк эди. Соны ман байланыста ногай район китапханасында эм онынъ...

Новость на родном

Тилди эм маданиятты сакларга салдарлы косым

Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ баслапкы куьнлеринде, «Аьелдинъ уьйкен тыншаюв куьнлери» деген проект ишинде, Терекли-Мектеб авылынынъ маданият уьйинде эм «Ногай Эл» балалар бавынынъ негизинде, Дагестан Республикасынынъ ат казанган саниятлар аьрекетшиси Сраждин Батыровтынъ «Ай, Айданак» китаби бойынша салынган, «Айланай» ансамблининъ балалар уьшин анъ-хореографиялык ойын прогаммасынынъ постановкасы коьрсетилди.