Новость на родном

Дагестаннан Палестина яшавшыларына гуманитарлык коьмегининъ биринши партиясы кетти

Сол билдируьвди караша айынынъ 20-ншы куьнинде эртенъликте ТГ-каналында Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов билдирди. Буьгуьн, эртенъги 6 саьатте, Махачкала каласынынъ «Уйташ» халклар ара аэропортыннан Россия МЧС спецборты ушты, ол палестиншилерге биринши 30 тонна гуманитарлык югин аькетти.

Новость на родном

Дагестаннынъ юстиция министерствосы санкцияланмаган митинглерде катнасув уьшин яваплык акында хабарлады

Митинглер, демонстрациялар, пикетлер тек власть органларынынъ тийисли разылыгы негизинде озгарыладылар.   Аьрекетлейтаган законодательство ман аьдемлердинъ планланмаган коьлем болып йыйылувларына тыйдажылык салынган. Санкцияланмаган митингте ортакшылык этуьв уьшин административлик эм уголовлык яваплыгы каралады.

Новость на родном

Эльмурза Саитов: Олардынъ аьрекети законсыз деп санайман

Ногай районынынъ яшавшылары палестин халкынынъ оьз патшалыгын туьзбеге эм балаларынынъ эмишлигин канагатлавга куьресин толы кепте хош коьреди деп белгилеген Махачкала аэропортында болып оьткен оьзгерислер акында айткан соьзинде район администрациясынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов.

Новость на родном

 Джамалудин Эсиргепов: Ясларды тербиялавда биргелесейик

Янъыларда Дагестан Республикасынынъ бас каласында болып кеткен урыслардынъ бас себеби – тыстан йиберилген «ушкын» болады. Сол бизим тыпак еримизде «отты» да салмага карады. Социаллык тармаклардагы ялган билдируьвлерге болып, солай ок, украин спецслужбалардынъ колгабыс этуьви мен бир неше дагестанлы яслар тийисли законга карсы шыкпага карадылар, ясырмай айтатаган болсак, законларды да буздылар.

Новость на родном

Дагестан Муфтийи: Кавгаласувдынъ ушкыны бизим еримизге коьшпеге аз калганын, биз баьримиз де коьрдик

                      Аявлы кардашлар! Дагестан Муфтиятынынъ куллыкшылары эм оьз атымнан сизди маьнели патшалык байрамы — Халк бирлигининъ куьни мен кутлайман.    4-нши ноябрь Россия халкларынынъ биргелесуьвининъ белгиси болады. Бу куьн биз элимиздинъ мынъйыллык тарихин эсимизге аламыз. Онынъ еринде 200 халклар коьп оьмирлерден бери татымлыкта эм тыпаклыкта...

Новость на родном

Россия морякларына сый этип

Элимиздинъ флотынынъ сыйына шатлыклы байрам этуьв аьдетти патша Биринши Петр шыгарган. 1714-нши йылдынъ 27-нши июлинде (янъы календарьге коьре 7-нши августта) россия флоты Гангутта болып оьткен тенъиз согысында енъуьвге етискен. Биринши Петр йыл сайын да 27-нши июльде Гангут енъуьвин шатлыклы аьлде дува окувлар, парадлар эм фейерверклер мен белгилемеге буйырган. Советлер Союзында Согыс-Тенъиз Флотынынъ куьни СССР Согыс-Тенъиз...

Новость на родном

Етимислер де, шешилмеге тийисли соравлар да бар

Ногай район администрациясынынъ кезекли аппарат кенъесинде Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ быйылдынъ оьткен 6 айы ишинде эткен куллыгы акында сонынъ депутаты Мурзадин Авезовтынъ эм Ногай районында ЕГЭ патшалык окув сынавларынынъ сырагылары акында Ногай район билимлендируьв боьлигининъ етекшисининъ орынбасары Медина Гапаровадынъ эсап беруьвлери тынъланды эм ойласылды. Кенъесте Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасарлары Рашид Шангереев, Баймагомед Ярлыкапов, авыл...

Новость на родном

Ниет – электроярык пан сапатлы канагатлав

Электроярык пан канагатлав маьселеси бу юма Дагестанда бас тема болды. Белгиленген сорав боьтен де оьткир Махачкалада эм онынъ касындагы калаларында турды. Шилле айынынъ 17-нши куьнинде электроярык пан канагатлавда коьп бузылувлар болды. Экинши куьн болса, РФ Энергетика министерствосынынъ билдируьвлерине коьре, электроярыксыз 70 мынъга ювык аьдем калган. Махачкала кала округынынъ еринде болган бир неше уьйкен авариялар микрорайонлар...

Новость на родном

Конак болса, онъайлык та керек

Дагестанда РЖД ман бирге электропоездлер йиберилуьв уьстинде сорав каралув планга алынады. Бу аэроэкспресслер регионда болган сынъар аэропорт эм эки кала Махачкала ман Дербент ортасында юрееклер. Сонынъ акында Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов билдирген. «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева дагестанлыларды сол янъылык суьйиндиргенин белгилейди. – Келеекте бизим республикада аэроэкспресслер болувы Дагестанда туризм темасы коьп...